Giovanni BERLINGUER : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

 • 21-07-2004 / 18-02-2008 : Democratici di Sinistra (Taliansko)
 • 19-02-2008 / 13-07-2009 : Sinistra Democratica (Taliansko)

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Mexiko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 15-09-2004 / 05-06-2006 : Delegácia pre vzťahy s krajinami MERCOSUR-u
 • 10-01-2007 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Iránom
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 14-03-2007 / 04-06-2007 : Delegácia pre vzťahy s Iránom

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO o spoločných zásadách flexiistoty  
- CULT_AD(2007)393909 -  
-
CULT 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o osobitnom programe „Ľudia”, ktorým sa realizuje siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 - 2013)  
- CULT_AD(2006)367926 -  
-
CULT 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o osobitnom programe „Kapacity”, ktorým sa realizuje siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 - 2013)  
- CULT_AD(2006)367927 -  
-
CULT 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o nutnosti koordinovanej činnosti na úrovni EÚ s cieľom bojovať proti nezákonnému obchodovaniu s tovarom kultúrneho charakteru a navracať ho členským štátom, z ktorých bol nezákonne vyvezený  
- P6_DCL(2008)0107 - Premlčané  
Katerina BATZELI , Gérard ONESTA , Vasco GRAÇA MOURA , Giovanni BERLINGUER , Claire GIBAULT  
Dátum začatia : 15-12-2008
Platné do : 02-04-2009
Počet signatárov : 134 - 02-04-2009
Písomné vyhlásenie o rozšírení základnej zdravotnej starostlivosti na všetkých obyvateľov Európy vrátane obyvateľov, ktorí nespĺňajú podmienky na vstup a pobyt  
- P6_DCL(2006)0002 - Premlčané  
Vittorio AGNOLETTO , Giovanni BERLINGUER , Patrizia TOIA , Pier Antonio PANZERI , Pia Elda LOCATELLI  
Dátum začatia : 16-01-2006
Platné do : 16-04-2006
Počet signatárov : 89 - 16-04-2006

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.