Frieda BREPOELS : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-01-2013 : Skupina zelených/Európska slobodná aliancia - Členka

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-01-2013 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgicko)

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre zahraničné veci
 • 16-09-2009 / 30-01-2013 : Delegácia pre vzťahy s Japonskom
 • 16-09-2009 / 30-01-2013 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 19-01-2012 / 30-01-2013 : Výbor pre zahraničné veci

Náhradníčka 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 16-09-2009 / 30-01-2013 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku
 • 19-01-2012 / 30-01-2013 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 19-01-2012 / 30-01-2013 : Podvýbor pre ľudské práva

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu  
- ENVI_AD(2012)494475 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete  
- ENVI_AD(2012)487783 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k údajnej preprave a nezákonnému zadržiavaniu väzňov v európskych krajinách prostredníctvom CIA: ďalší postup v nadväznosti na správu dočasného výboru Európskeho parlamentu TDIP  
- AFET_AD(2012)487735 -  
-
AFET 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o boji proti rakovine hrubého čreva a konečníka v Európskej únii  
- P7_DCL(2010)0068 - Prijaté  
Pavel POC , Frieda BREPOELS , Cristian-Silviu BUŞOI , Jo LEINEN , Alojz PETERLE  
Dátum začatia : 20-09-2010
Platné do : 20-12-2010
Prijaté (dátum) : 25-11-2010
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2010)0451
Počet signatárov : 411 - 25-11-2010
Písomné vyhlásenie o nariadení na obmedzenie obsahu priemyselne vyrábanej transmastnej kyseliny v potravinových výrobkoch  
- P7_DCL(2010)0030 - Premlčané  
Alyn SMITH , Åsa WESTLUND , Frieda BREPOELS , Jim HIGGINS , Marit PAULSEN  
Dátum začatia : 19-04-2010
Platné do : 09-09-2010
Počet signatárov : 228 - 09-09-2010
Písomné vyhlásenie o glaukóme  
- P7_DCL(2010)0001 - Premlčané  
Frieda BREPOELS , Françoise GROSSETÊTE , Vittorio PRODI , Antonyia PARVANOVA , Miroslav OUZKÝ  
Dátum začatia : 18-01-2010
Platné do : 06-05-2010
Počet signatárov : 168 - 07-05-2010

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít