Adamos ADAMOU : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica - Člen

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Anorthotiko Komma Ergazomenou Laou - Aristera - Nees Dynameis (Cyprus)

Predseda 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou
 • 22-09-2004 / 14-03-2007 : Konferencia predsedov delegácií
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pri Euro-stredomorskom parlamentnom zhromaždení

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Dočasný výbor pre klimatické zmeny

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve a bioplyne: potreba revízie právnych predpisov EÚ  
- ENVI_AD(2007)396668 -  
-
ENVI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o tuberkulóze  
- P6_DCL(2009)0038 - Premlčané  
Dorette CORBEY , John BOWIS , Adamos ADAMOU , Carl SCHLYTER , Avril DOYLE  
Dátum začatia : 23-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatárov : 195 - 08-05-2009
Písomné vyhlásenie o návrhu transparentného označovania poskytujúceho správne informácie o pôvode, kvalite a sledovateľnosti potravín  
- P6_DCL(2009)0008 - Premlčané  
Cristiana MUSCARDINI , Monica FRASSONI , Christopher BEAZLEY , Daniel DĂIANU , Adamos ADAMOU  
Dátum začatia : 02-02-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatárov : 301 - 08-05-2009
Písomné vyhlásenie o chorobe fibromyalgia  
- P6_DCL(2008)0069 - Prijaté  
Nicolae Vlad POPA , Jolanta DIČKUTĖ , Frieda BREPOELS , Kathy SINNOTT , Adamos ADAMOU  
Dátum začatia : 01-09-2008
Platné do : 18-12-2008
Prijaté (dátum) : 13-01-2009
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2009)0014
Počet signatárov : 418 - 18-12-2008

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.