Fiona HALL : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Členka
  • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Členka predsedníctva

Národné strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Liberal Democrats Party (Spojené kráľovstvo)

Člen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Náhradníčka 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre rozvoj
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre rozvoj

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 443/2009 s cieľom stanoviť postupy na dosiahnutie cieľa zníženia emisií CO2 z nových osobných automobilov do roku 2020  
- ITRE_AD(2013)502182 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich výkazoch určitých druhov podnikov  
- DEVE_AD(2012)487943 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a smernica Komisie 2007/14/ES  
- DEVE_AD(2012)487944 -  
-
DEVE 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie v druhom programe Partnerstva európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania, na ktorom sa spoločne podieľajú niektoré členské štáty  
- DEVE_AD(2013)521824 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k rámcu pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030  
- DEVE_AD(2013)521456 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva  
- DEVE_AD(2013)519500 -  
-
DEVE 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o boji proti rakovine prostaty v Európskej únii  
- P7_DCL(2014)0001 - Premlčané  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Dátum začatia : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatárov : 162 - 14-04-2014
Písomné vyhlásenie o ochrane ľudí s autizmom pred šikanovaním  
- P7_DCL(2013)0024 - Premlčané  
Phil BENNION , Catherine BEARDER , Nessa CHILDERS , Nathalie GRIESBECK , Fiona HALL , Marian HARKIN , Danuta JAZŁOWIECKA , Jörg LEICHTFRIED , Bill NEWTON DUNN , Thomas MANN , Phil PRENDERGAST , Rebecca TAYLOR , Roberts ZĪLE , Angelika WERTHMANN  
Dátum začatia : 09-12-2013
Platné do : 09-03-2014
Počet signatárov : 156 - 09-03-2014
Písomné vyhlásenie o rozvoji vzdelávania a aktívneho globálneho občianstva  
- P7_DCL(2012)0007 - Prijaté  
Filip KACZMAREK , Maria BADIA i CUTCHET , Michael GAHLER , Catherine GRÈZE , Fiona HALL  
Dátum začatia : 12-03-2012
Platné do : 05-07-2012
Prijaté (dátum) : 05-07-2012
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2012)0302
Počet signatárov : 398 - 05-07-2012

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Vyhlásenia o účasti poslancov na podujatiach organizovaných tretími stranami