Fiona HALL
 • Fiona
  HALL
 • Spojené kráľovstvo
 • Dátum narodenia: 15. júl 1955, Swinton, Manchester

Politické skupiny

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Členka
 • 14.07.2009 / 19.07.2009 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Členka
 • 20.07.2009 / 30.06.2014 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Členka predsedníctva

Národné strany

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Liberal Democrat Party (Spojené kráľovstvo)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Liberal Democrats Party (Spojené kráľovstvo)

Členka

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Náhradníčka

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pre rozvoj
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre rozvoj
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre rozvoj
 • 10.05.2007 / 04.02.2009 : Dočasný výbor pre klimatické zmeny
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre rozvoj
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre rozvoj

Parlamentné činnosti v pléne – 7. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

46

Cieľ zníženia emisií CO2 z[nbsp ]nových osobných automobilov do roku 2020 (rozprava)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(17)

Odstránenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov (pokračovanie rozpravy)

06-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-06(5)

Rámec pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030 (rozprava)

04-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-04(18)

Rámec pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030 (rozprava) (2)

04-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-04(18)

Rámec pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030 (rozprava) (3)

04-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-04(18)

Dokončenie jednotného digitálneho trhu (rozprava)

04-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-04(7)

Európske tiesňové číslo 112 (rozprava)

04-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-04(10)

Bezpečnosť cestnej premávky (rozprava)

01-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-01(17)

Energia z obnoviteľných zdrojov na európskom trhu s energiou (rozprava)

20-05-2013 P7_CRE-REV(2013)05-20(16)

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

23

SPRÁVA Návrh nariadenia Rady o spoločnom podniku pre druhú iniciatívu pre inovačné lieky 2

ITRE
13-02-2014 A7-0105/2014

SPRÁVA o rámci pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030

ITRE ENVI
27-01-2014 A7-0047/2014

SPRÁVA o Pláne postupu v energetike do roku 2050

ITRE
08-02-2013 A7-0035/2013

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

3

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 443/2009 s cieľom stanoviť postupy na dosiahnutie cieľa zníženia emisií CO2 z nových osobných automobilov do roku 2020

ITRE
20-03-2013 ITRE_AD(2013)502182

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich výkazoch určitých druhov podnikov

DEVE
20-06-2012 DEVE_AD(2012)487943

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a smernica Komisie 2007/14/ES

DEVE
06-06-2012 DEVE_AD(2012)487944

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

28

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie v druhom programe Partnerstva európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania, na ktorom sa spoločne podieľajú niektoré členské štáty

DEVE
18-12-2013 DEVE_AD(2013)521824

STANOVISKO k rámcu pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030

DEVE
11-11-2013 DEVE_AD(2013)521456

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva

DEVE
05-11-2013 DEVE_AD(2013)519500

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá

ITRE
24-10-2013 ITRE_AD(2013)514770

STANOVISKO k vykonávaniu a vplyvu opatrení energetickej účinnosti v rámci politiky súdržnosti

ITRE
04-06-2013 ITRE_AD(2013)508006

STANOVISKO k inováciám pre udržateľný rast: biohospodárstvo pre Európu

DEVE
28-05-2013 DEVE_AD(2013)507961

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom vyjasniť ustanovenia týkajúce sa harmonogramu aukcií emisných kvót skleníkových plynov

ITRE
28-01-2013 ITRE_AD(2013)500626

STANOVISKO k návrhu smernice Rady, ktorou sa ustanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky vo vode určenej na ľudskú spotrebu

ITRE
20-12-2012 ITRE_AD(2012)491256

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb

ITRE
01-10-2012 ITRE_AD(2012)486035

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie [EMIR] o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov

DEVE
20-06-2012 DEVE_AD(2012)489531

Návrhy uznesení

18

Návrh spoločného uznesenia o situácii rohingyjských moslimov

12-06-2013 RC-B7-0295/2013

Návrh uznesenia o oceliarskom priemysle EÚ

05-12-2012 B7-0540/2012

Návrh spoločného uznesenia o prenasledovaní rohingyjských moslimov v Barme/Mjanmarsku

12-09-2012 RC-B7-0426/2012

  Motion for a resolution on Persecution of Rohingya Muslims in Burma

10-09-2012 B7-0455/2012

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o situácii severokórejských utečencov

23-05-2012 RC-B7-0241/2012

  Motion for a resolution on the situation of North Korean refugees

21-05-2012 B7-0261/2012

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o prípravách na decembrové voľby do ruskej Štátnej dumy

05-07-2011 RC-B7-0396/2011

Návrh uznesenia o prípravách na decembrové voľby do ruskej Štátnej dumy

04-07-2011 B7-0450/2011

Návrh uznesenia o preskúmaní iniciatívy „Small Business Act“

04-05-2011 B7-0286/2011

Písomné vyhlásenia

6

Písomné vyhlásenie o boji proti rakovine prostaty v Európskej únii

13-01-2014 P7_DCL(2014)0001 Premlčané

Podrobnosti

Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR

Dátum začatia : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatárov : 162 - 14-04-2014

Písomné vyhlásenie o ochrane ľudí s autizmom pred šikanovaním

09-12-2013 P7_DCL(2013)0024 Premlčané

Podrobnosti

Phil BENNION , Catherine BEARDER , Nessa CHILDERS , Nathalie GRIESBECK , Fiona HALL , Marian HARKIN , Danuta JAZŁOWIECKA , Jörg LEICHTFRIED , Bill NEWTON DUNN , Thomas MANN , Phil PRENDERGAST , Rebecca TAYLOR , Roberts ZĪLE , Angelika WERTHMANN

Dátum začatia : 09-12-2013
Platné do : 09-03-2014
Počet signatárov : 156 - 09-03-2014

Písomné vyhlásenie o rozvoji vzdelávania a aktívneho globálneho občianstva

12-03-2012 P7_DCL(2012)0007 Prijaté

Podrobnosti

Filip KACZMAREK , Maria BADIA i CUTCHET , Michael GAHLER , Catherine GRÈZE , Fiona HALL

Dátum začatia : 12-03-2012
Platné do : 05-07-2012
Prijaté (dátum) : 05-07-2012
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2012)0302
Počet signatárov : 398 - 05-07-2012

Písomné vyhlásenie o budovaní vedeckých kapacít v Afrike: podpora európsko-afrických partnerstiev v oblasti rádioastronómie

14-11-2011 P7_DCL(2011)0045 Prijaté

Podrobnosti

Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Fiona HALL , Filip KACZMAREK , Teresa RIERA MADURELL , Judith SARGENTINI

Dátum začatia : 14-11-2011
Platné do : 15-03-2012
Prijaté (dátum) : 15-03-2012
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2012)0095
Počet signatárov : 394 - 15-03-2012

Písomné vyhlásenie o nehodách ťažkých nákladných vozidiel

10-11-2010 P7_DCL(2010)0081 Prijaté

Podrobnosti

Fiona HALL , Inés AYALA SENDER , Isabelle DURANT , Dieter-Lebrecht KOCH , Sabine WILS

Dátum začatia : 10-11-2010
Platné do : 10-03-2011
Prijaté (dátum) : 10-03-2011
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2011)0102
Počet signatárov : 415 - 10-03-2011

Písomné vyhlásenie o energetickej efektívnosti budov inštitúcií Európskej únie

06-10-2010 P7_DCL(2010)0077 Premlčané

Podrobnosti

Silvia-Adriana ȚICĂU , Fiona HALL , Marisa MATIAS , Algirdas SAUDARGAS , Claude TURMES

Dátum začatia : 06-10-2010
Platné do : 20-01-2011
Počet signatárov : 179 - 20-01-2011

Parlamentné otázky

127

  Resettlement of indigenous populations in the Lower Omo Region, Ethiopia

08-04-2014 E-004367/2014 Komisia

  Use of veterinary diclofenac for livestock farming in Spain and Italy

03-04-2014 E-004151/2014 Komisia

  Upcoming elections in Turkey

24-03-2014 E-003565/2014 Komisia

  Supporting people with autism

21-03-2014 E-003473/2014 Komisia

  'Blood Minerals' from North Korea

18-03-2014 E-003142/2014 Komisia

  Collection of data following EU neonicotinoid ban

17-03-2014 E-003075/2014 Komisia

  Directive 1999/22/EC on the keeping of wild animals in zoos

12-03-2014 E-002895/2014 Komisia

  Ugandan anti-homosexuality bill

25-02-2014 E-002221/2014 Komisia

  VP/HR - Anti-homosexuality bill in Uganda

25-02-2014 E-002220/2014 Komisia

  Access to EU-wide healthcare

20-02-2014 E-002003/2014 Komisia

Parlamentné činnosti v pléne, 6. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

73

− Vysvetlenia hlasovania

26-03-2009 P6_CRE(2009)03-26(5)

A6-0082/2009 - SPRÁVA o vplyve extenzívnej urbanizácie v Španielsku na individuálne práva európskych občanov, životné prostredie a uplatnenie práva EÚ na základe prijatých petícií

Preprava zvierat (rozprava)

15-01-2009 P6_CRE(2009)01-15(2)

Dodávky plynu z Ruska do Ukrajiny a Európskej únie (rozprava)

14-01-2009 P6_CRE(2009)01-14(9)

Energia vyrábaná z obnoviteľných zdrojov (rozprava)

16-12-2008 P6_CRE(2008)12-16(10)

Správy – v úlohe spravodajcu

3

SPRÁVA o Akčnom pláne pre energetickú účinnosť: Využitie potenciálu

ITRE
08-01-2008 A6-0003/2008

SPRÁVA o smerovaní k európskej politike frekvenčného spektra

ITRE
18-12-2006 A6-0467/2006

Návrhy uznesení

66

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o situácii v Zimbabwe

17-12-2008 RC-B6-0628/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on Zimbabwe

16-12-2008 B6-0628/2008

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o Somálsku

19-11-2008 RC-B6-0596/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on Somalia

18-11-2008 B6-0596/2008

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

NÁVRH UZNESENIA o zhoršení situácie na východe Konžskej demokratickej republiky

17-11-2008 B6-0592/2008

NÁVRH UZNESENIA o Dohovore o kazetovej munícii

12-11-2008 B6-0588/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on placecountry-regionCongo: clashes in the Eastern Border areas of the DRC

21-10-2008 B6-0556/2008

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Zimbabwe

07-07-2008 B6-0347/2008

Písomné vyhlásenia

3

Písomné vyhlásenie o zriadení Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľnú energiu (IRENA)

08-10-2008 P6_DCL(2008)0082 Premlčané

Podrobnosti

Mechtild ROTHE , Anders WIJKMAN , Fiona HALL , Claude TURMES , Umberto GUIDONI

Dátum začatia : 08-10-2008
Platné do : 22-01-2009
Počet signatárov : 106 - 23-01-2009

Písomné vyhlásenie o boji proti energetickej chudobe v Európskej únii

07-07-2008 P6_DCL(2008)0063 Premlčané

Podrobnosti

Eluned MORGAN , Robert GOEBBELS , Miloslav RANSDORF , Claude TURMES , Fiona HALL

Dátum začatia : 07-07-2008
Platné do : 07-11-2008
Počet signatárov : 154 - 23-10-2008

Písomné vyhlásenie o boji proti nezákonne ťaženému drevu na trhu EÚ

09-04-2008 P6_DCL(2008)0023 Premlčané

Podrobnosti

Magor Imre CSIBI , Fiona HALL , Dan JØRGENSEN , Péter OLAJOS , Cristian-Silviu BUŞOI

Dátum začatia : 09-04-2008
Platné do : 15-07-2008
Počet signatárov : 206 - 10-07-2008

Parlamentné otázky

68

  Presidential elections in Somaliland

02-04-2009 E-2700/2009 Komisia

  Standard EN55022 relating to smart grids deployment

24-03-2009 E-2260/2009 Komisia

  Mobile Satellite Services Decision

19-03-2009 P-2122/2009 Komisia

  Treatment of Ahmadiyya Muslims in Pakistan

11-03-2009 E-1820/2009 Komisia

  Roll-out of smart meters

04-03-2009 E-1597/2009 Komisia

  Pastor Fernando Kutino

04-03-2009 E-1589/2009 Komisia

  Import tax on mobility scooters

05-02-2009 E-0928/2009 Komisia

  Revision of the Environment Integration Strategy

28-01-2009 E-0649/2009 Komisia

  Assistance for unaccompanied displaced children in Eastern DRC

20-01-2009 E-0282/2009 Komisia

Vyhlásenia (7. volebné obdobie)

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít

Vyhlásenia o účasti poslancov na podujatiach organizovaných tretími stranami