Stavros ARNAOUTAKIS : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Panellinio Socialistiko Kinima (Grécko)

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Rumunsko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Ukrajina
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 31-01-2007 / 09-10-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre medzinárodný obchod

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k obnovenej politike EÚ v oblasti turistického ruchu: Za pevnejšie partnerstvo v rámci európskeho turistického ruchu  
- REGI_AD(2007)388409 -  
-
REGI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.