Katerina BATZELI : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Členka

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Panellinio Socialistiko Kinima (Grécko)

Predsedníčka 

 • 12-11-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 31-01-2007 / 09-10-2007 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 31-01-2007 / 09-10-2007 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Dočasný výbor pre klimatické zmeny
 • 10-10-2007 / 11-11-2007 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 12-11-2007 / 13-07-2009 : Konferencia predsedov výborov

Náhradníčka 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Chorvátsko
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Dočasný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie v rokoch 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k implementácii Európskej charty pre malé podniky  
- ECON_AD(2005)362856 -  
-
ECON 
STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2006  
- AGRI_AD(2005)360361 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2006  
- FEMM_AD(2005)360253 -  
-
FEMM 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o podpore organizácie Special Olympics v Európskej únii  
- P6_DCL(2009)0001 - Prijaté  
Katerina BATZELI , Michael CRAMER , Silvana KOCH-MEHRIN , Janusz LEWANDOWSKI , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Dátum začatia : 12-01-2009
Platné do : 24-04-2009
Prijaté (dátum) : 05-05-2009
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2009)0347
Počet signatárov : 436 - 24-04-2009
Písomné vyhlásenie o nutnosti koordinovanej činnosti na úrovni EÚ s cieľom bojovať proti nezákonnému obchodovaniu s tovarom kultúrneho charakteru a navracať ho členským štátom, z ktorých bol nezákonne vyvezený  
- P6_DCL(2008)0107 - Premlčané  
Katerina BATZELI , Gérard ONESTA , Vasco GRAÇA MOURA , Giovanni BERLINGUER , Claire GIBAULT  
Dátum začatia : 15-12-2008
Platné do : 02-04-2009
Počet signatárov : 134 - 02-04-2009
Písomné vyhlásenie o ustanovení Európskeho dňa športu  
- P6_DCL(2008)0100 - Premlčané  
Maria BADIA i CUTCHET , Katerina BATZELI , Manolis MAVROMMATIS , Hannu TAKKULA , Mikel IRUJO AMEZAGA  
Dátum začatia : 17-11-2008
Platné do : 12-03-2009
Počet signatárov : 203 - 12-03-2009

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.