Panagiotis BEGLITIS : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 25-09-2007 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 25-09-2007 : Panellinio Socialistiko Kinima (Grécko)

Podpredseda 

 • 22-09-2004 / 25-09-2007 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre zahraničné veci
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 15-09-2004 / 21-09-2004 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko
 • 15-09-2004 / 25-09-2007 : Delegácia pri Euro-stredomorskom parlamentnom zhromaždení
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre zahraničné veci
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Výbor pre zahraničné veci
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 23-05-2007 / 25-09-2007 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 14-03-2007 / 25-09-2007 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej  
- INTA_AD(2006)374318 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných štandardoch a postupoch v členských krajinách pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt  
- AFET_AD(2006)367949 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzavretí dočasnej dohody o obchode a záležitostiach súvisiacich s obchodom medzi Európskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej  
- AFET_AD(2006)364991 -  
-
AFET 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o stiahnutí obvinenia proti tureckému spisovateľovi Orhanovi Pamukovi  
- P6_DCL(2005)0082 - Premlčané  
Dimitrios PAPADIMOULIS , Feleknas UCA , Panagiotis BEGLITIS  
Dátum začatia : 15-12-2005
Platné do : 15-03-2006
Počet signatárov : 53 - 15-03-2006

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.