Georgs ANDREJEVS : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen predsedníctva

Národné strany 

  • 20-07-2004 / 03-11-2008 : Savienība "Latvijas Celš" (Lotyšsko)
  • 04-11-2008 / 13-07-2009 : - (Lotyšsko)

Podpredseda 

  • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Člen 

  • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ-Arménsko, EÚ-Azerbajdžan a EÚ-Gruzínsko
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Náhradník 

  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Chorvátsko
  • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Dočasný výbor pre klimatické zmeny

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k stratégii Spoločenstva v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2007 – 2012  
- ENVI_AD(2007)394085 -  
-
ENVI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o bezpečnejších cigaretách z hľadiska protipožiarnej ochrany  
- P6_DCL(2007)0066 - Premlčané  
Arlene McCARTHY , Gérard ONESTA , Georgs ANDREJEVS  
Dátum začatia : 09-07-2007
Platné do : 15-11-2007
Počet signatárov : 68 - 15-11-2007
Písomné vyhlásenie o vysokom krvnom tlaku  
- P6_DCL(2007)0047 - Premlčané  
Georgs ANDREJEVS  
Dátum začatia : 09-05-2007
Platné do : 14-09-2007
Počet signatárov : 83 - 14-09-2007
Písomné vyhlásenie o cukrovke  
- P6_DCL(2006)0001 - Prijaté  
John BOWIS , Georgs ANDREJEVS , Dorette CORBEY , Karin SCHEELE  
Dátum začatia : 16-01-2006
Platné do : 16-04-2006
Prijaté (dátum) : 27-04-2006
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2006)0185
Počet signatárov : 422 - 16-04-2006

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.