Vittorio AGNOLETTO : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica - Člen

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea (Taliansko)

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre zahraničné veci
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre zahraničné veci
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre zahraničné veci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podvýbor pre ľudské práva

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Afganistanom

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO o hodnotení sankcií EÚ v rámci opatrení a politík EÚ v oblasti ľudských práv  
- INTA_AD(2008)405985 -  
-
INTA 
STANOVISKO k Európskej únii a humanitárnej pomoci  
- AFET_AD(2007)390724 -  
-
AFET 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o Európskom pamätnom dni obetí mafie a o využití majetku a finančných prostriedkov skonfiškovaných medzinárodným zločineckým organizáciám na sociálne účely  
- P6_DCL(2008)0108 - Premlčané  
Vittorio AGNOLETTO , Josep BORRELL FONTELLES , Monica FRASSONI , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Sir Graham WATSON  
Dátum začatia : 15-12-2008
Platné do : 02-04-2009
Počet signatárov : 220 - 02-04-2009
Písomné vyhlásenie o rozšírení základnej zdravotnej starostlivosti na všetkých obyvateľov Európy vrátane obyvateľov, ktorí nespĺňajú podmienky na vstup a pobyt  
- P6_DCL(2006)0002 - Premlčané  
Vittorio AGNOLETTO , Giovanni BERLINGUER , Patrizia TOIA , Pier Antonio PANZERI , Pia Elda LOCATELLI  
Dátum začatia : 16-01-2006
Platné do : 16-04-2006
Počet signatárov : 89 - 16-04-2006
Písomné vyhlásenie o tsunami a zavedení medzinárodnej dane  
- P6_DCL(2005)0002 - Premlčané  
Marie-Noëlle LIENEMANN , Glyn FORD , Caroline LUCAS , Vittorio AGNOLETTO , Harlem DÉSIR  
Dátum začatia : 26-01-2005
Platné do : 26-04-2005
Počet signatárov : 30 - 14-04-2005

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.