Erna HENNICOT-SCHOEPGES : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Členka

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Parti chrétien social (Luxembursko)

Člen 

 • 21-07-2004 / 18-01-2006 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s krajinami MERCOSUR-u
 • 19-01-2006 / 14-01-2007 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s krajinami MERCOSUR-u

Náhradníčka 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 16-09-2004 / 17-01-2007 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
 • 16-02-2005 / 18-01-2006 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 07-07-2005 / 31-12-2006 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Bulharsko
 • 19-01-2006 / 14-01-2007 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 19-01-2006 / 17-01-2007 : Dočasný výbor vo veci údajného využívania európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Dočasný výbor pre klimatické zmeny

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv  
- ITRE_AD(2008)415141 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zakladá Európsky technologický inštitút  
- CULT_AD(2007)384289 -  
-
CULT 
OPINION Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on food enzymes and amending Council Directive 83/417/EEC, Council Regulation (EC) No 1493/1999, Directive 2000/13/EC, and Council Directive 2001/112/EC EN  
- ITRE_AD(2007)384272 -  
-
ITRE 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.