• Jean-Pierre   AUDY  

Jean-Pierre AUDY : Stanoviská – v úlohe spravodajcu - 7. volebné obdobie 

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k európskej obrannej technologickej a priemyselnej základni  
- ITRE_AD(2013)516798 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k Výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2011  
- CONT_AD(2013)500404 -  
-
CONT 
STANOVISKO k výročnej správe EIB za rok 2009  
- CONT_AD(2011)452578 -  
-
CONT 
STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010, Oddiel III – Komisia  
- CONT_AD(2009)427260 -  
-
CONT