Jean-Pierre AUDY : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 09-02-2010 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen
 • 10-02-2010 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Francúzsko)

Podpredseda 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 13-09-2010 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru
 • 25-01-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Člen 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 16-09-2009 / 16-05-2010 : Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)
 • 17-05-2010 / 12-09-2010 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru
 • 17-05-2010 / 24-01-2013 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 16-09-2009 / 06-09-2011 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre hospodárske a menové veci

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k európskej obrannej technologickej a priemyselnej základni  
- ITRE_AD(2013)516798 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k Výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2011  
- CONT_AD(2013)500404 -  
-
CONT 
STANOVISKO k výročnej správe EIB za rok 2009  
- CONT_AD(2011)452578 -  
-
CONT 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k vplyvu finančnej krízy na sektor obrany v členských štátoch EÚ  
- ITRE_AD(2011)472124 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na ročný rozpočet Únie  
- ITRE_AD(2011)460955 -  
-
ITRE 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít