Iles BRAGHETTO : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 28-07-2005 / 25-06-2006 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen
 • 26-06-2006 / 13-07-2009 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 28-07-2005 / 13-07-2009 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Taliansko)

Podpredseda 

 • 03-10-2005 / 14-01-2007 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre rybné hospodárstvo

Člen 

 • 08-09-2005 / 02-10-2005 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 08-09-2005 / 14-01-2007 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 30-11-2005 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Kanadou
 • 01-02-2006 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Iránom
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 14-03-2007 / 19-02-2008 : Delegácia pre vzťahy s Kanadou
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Iránom
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Náhradník 

 • 23-11-2005 / 31-01-2006 : Delegácia pre vzťahy s Iránom
 • 15-11-2006 / 14-01-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti  
- EMPL_AD(2009)413995 -  
-
EMPL 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o právach zdravotne postihnutých ľudí v prípade katastrof  
- P6_DCL(2009)0010 - Premlčané  
Donata GOTTARDI , Sepp KUSSTATSCHER , Iles BRAGHETTO , Elizabeth LYNNE , Kathy SINNOTT  
Dátum začatia : 02-02-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatárov : 168 - 08-05-2009
Písomné vyhlásenie o vzdelávaní, univerzitách a výskume v európskom akademickom priestore  
- P6_DCL(2008)0029 - Premlčané  
Mario MAURO , Iles BRAGHETTO , Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES  
Dátum začatia : 09-04-2008
Platné do : 15-07-2008
Počet signatárov : 159 - 10-07-2008
Písomné vyhlásenie o ochrane a uchovávaní náboženského dedičstva v severnej časti Cypru  
- P6_DCL(2006)0021 - Prijaté  
Iles BRAGHETTO , Panayiotis DEMETRIOU  
Dátum začatia : 03-04-2006
Platné do : 06-07-2006
Prijaté (dátum) : 05-09-2006
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2006)0335
Počet signatárov : 403 - 06-07-2006

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.