• Stanimir   ILCHEV  

Stanimir ILCHEV : Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu - 7. volebné obdobie 

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ Euratom) č. 966/2012, pokiaľ ide o financovanie európskych politických strán  
- AFCO_AD(2013)507930 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k žiadosti Chorvátska o členstvo v Európskej únii  
- AFCO_AD(2011)473821 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k pozícii Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012 po úpravách Rady – všetky oddiely  
- AFCO_AD(2011)467265 -  
-
AFCO