Stanimir ILCHEV : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen

Národné strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : National Movement for Stability and Progress (Bulharsko)

Člen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre ústavné veci
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Srbskom, Čiernou Horou a Kosovom
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre ústavné veci

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ - bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ Euratom) č. 966/2012, pokiaľ ide o financovanie európskych politických strán  
- AFCO_AD(2013)507930 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k žiadosti Chorvátska o členstvo v Európskej únii  
- AFCO_AD(2011)473821 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k pozícii Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012 po úpravách Rady – všetky oddiely  
- AFCO_AD(2011)467265 -  
-
AFCO 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o slobode myslenia, svedomia a náboženského vyznania, práve na vzdelanie a zákaze diskriminácie, pokiaľ ide o náboženské symboly  
- P7_DCL(2009)0069 - Premlčané  
Sophia in 't VELD , Gianni VATTIMO , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Stanimir ILCHEV , Jean-Marie CAVADA  
Dátum začatia : 14-12-2009
Platné do : 25-03-2010
Počet signatárov : 100 - 25-03-2010

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít