Daniel DALTON
 • Daniel
  DALTON
 • Európski konzervatívci a reformisti
 • Člen
 • Spojené kráľovstvo Conservative Party
 • Dátum narodenia: 31. január 1974, Oxford

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

267

Voľný pohyb iných ako osobných údajov v Európskej únii (rozprava)

03-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-03(17)

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu (rozprava)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(12)

Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (rozprava)

04-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-04(21)

Hnojivé výrobky s označením CE (rozprava)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Správy – v úlohe spravodajcu

4

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

16

SPRÁVA o väzenských systémoch a podmienkach

LIBE
06-07-2017 A8-0251/2017

SPRÁVA o dlhšej životnosti výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti

IMCO
09-06-2017 A8-0214/2017

SPRÁVA o online platformách a jednotnom digitálnom trhu

IMCO ITRE
31-05-2017 A8-0204/2017

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

4

STANOVISKO Smerom k stratégii digitálneho obchodu

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

STANOVISKO o záchrane životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ

IMCO
28-09-2017 IMCO_AD(2017)606030

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018

IMCO
20-07-2017 IMCO_AD(2017)604889

STANOVISKO k mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2018

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602828

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

25

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení zdravotníckych technológií a zmene smernice 2011/24/EÚ

IMCO
20-07-2018 IMCO_AD(2018)622139

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/33/EÚ o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy

TRAN
11-07-2018 TRAN_AD(2018)618318

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dovoze tovaru kultúrneho charakteru

LIBE
04-07-2018 LIBE_AD(2018)620997

STANOVISKO k zavádzaniu infraštruktúry pre alternatívne palivá v Európskej únii: čas konať!

IMCO
05-06-2018 IMCO_AD(2018)619168

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií („akt o kybernetickej bezpečnosti“)

LIBE
16-03-2018 LIBE_AD(2018)615394

STANOVISKO k Európskej stratégii pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy

IMCO
05-12-2017 IMCO_AD(2017)609467

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu

LIBE
22-11-2017 LIBE_AD(2017)604830

STANOVISKO Smerom k stratégii digitálneho obchodu

LIBE
24-10-2017 LIBE_AD(2017)609526

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách a o zrušení smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)

IMCO
06-10-2017 IMCO_AD(2017)604857

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronickej komunikácie

IMCO
08-09-2017 IMCO_AD(2017)602838

Inštitucionálne návrhy uznesení

14

  Motion for a resolution on support for the thalidomide survivors

12-12-2016 B8-1341/2016

Návrh uznesenia o posunkovej reči a profesionálnych tlmočníkoch posunkovej reči

16-11-2016 B8-1230/2016

Návrh uznesenia o transatlantických tokoch údajov

23-05-2016 B8-0643/2016

Návrh uznesenia o stratégii v oblasti dobrých životných podmienok zvierat

24-11-2015 B8-1283/2015

Návrh uznesenia o meraní emisií v automobilovom priemysle

21-10-2015 B8-1077/2015

Návrh uznesenia o migrácii a utečencoch v Európe

07-09-2015 B8-0833/2015

Návrh spoločného uznesenia o nedávnych odhaleniach prípadov korupcie na vysokej úrovni vo FIFA

09-06-2015 RC-B8-0548/2015

Písomné vyhlásenia

2

Písomné vyhlásenie o podpore nárastu počtu bezbariérových toaliet v EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Premlčané

Podrobnosti

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Dátum začatia : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatárov : 124 - 28-07-2016

Písomné vyhlásenie o leteckej bezpečnosti a nebezpečných letoch vojenských lietadiel

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Premlčané

Podrobnosti

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Dátum začatia : 05-10-2015
Platné do : 05-01-2016
Počet signatárov : 106 - 06-01-2016

Otázky na písomné zodpovedanie

65

  Advertising ban in the Czech Republic

10-07-2018 E-003767/2018 Komisia

  Minimum durability of cosmetic products and associated labelling

18-05-2018 E-002682/2018 Komisia

  Public procurement for the Gronda di Genova bypass project

18-04-2018 E-002189/2018 Komisia

  Restriction on right-hand drive cars in Albania

05-02-2018 P-000654/2018 Komisia

  Impact of possible Catalan independence on EU citizens' rights

18-10-2017 E-006540/2017 Komisia

  Currency sales

18-10-2017 E-006539/2017 Komisia

  Airport delays

04-08-2017 E-005174/2017 Komisia

  Thalidomide resolution response

20-06-2017 P-004078/2017 Komisia

  ZTL restricted traffic zones in Italy

27-02-2017 E-001271/2017 Komisia

Otázky na ústne zodpovedanie

5

Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie

10-01-2017 O-000003/2017 Komisia

Nemecký zákon o minimálnej mzde

24-05-2016 O-000081/2016 Komisia

Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie

05-05-2015 O-000046/2015 Komisia

Inovačné systémy v poľnohospodárstve EÚ

30-04-2015 O-000045/2015 Komisia

Písomné vysvetlenia hlasovania

6

 

Námietka proti delegovanému nariadeniu Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/118, ktorým sa stanovujú opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Severnom mori (B8-0299/2018)

14-06-2018

(On behalf of the UK Conservative Delegation in the European Parliament) On 28 February 2017, Belgium, along with the UK, the Netherlands, France, Germany and Denmark submitted a joint recommendation to the Commission on fisheries management measures to improve the condition of the seabed by reducing the use of fishing gear that has contact with the seabed. The delegated act permits the testing of ‘alternative seabed- impacting fishing gear with specific authorisation’. Belgium initiated this joint recommendation to achieve good environmental status under the marine strategy framework directive. The Belgian Government has made it clear that no pulse technology will be used or tested in the four zones that this delegated act is to apply to. The Conservative Delegation therefore, see no good reason to oppose this delegated act. The Conservative Delegation fully supports the aims and objectives of the Belgian Government and the relevant North Sea Member States, including the UK, in improving the integrity of the seabed.

 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov (A8-0392/2017 - José Blanco López)

17-01-2018

Explanation of vote by the UK Conservative Delegation in the ECR Group:
The UK delegation shares with the rapporteur the ambition to build a cleaner, more sustainable Europe, however we are not able support this package due to some of the measures included in it.
We recognise the benefits that renewable energy brings to our economies and our societies, but do not think that arbitrary, unrealistic targets imposed at EU level are the way to bring that about.
We feel that the renewable energy targets risk derailing Member States from finding their own cost-effective ways of meeting their climate targets, and impose costs on consumers.
Furthermore, we think the various sub-targets are overly complex, carry high administrative burdens, and do not give investors certainty.
We are supportive of the long-term goal of a decarbonised Europe, but we think the way to achieve this is by letting Member States discover their own most cost-effective way to do so.
Finally, we could not support an arbitrary ban on palm oil, which will have an inflationary effect on food prices and cause significant economic damage to developing countries.
For these reasons, though supportive of renewables and other actions in this package, we abstained.

 

Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (B8-0676/2017, B8-0677/2017)

13-12-2017

The Brexit negotiations are at a crucial stage and the UK Conservative Delegation in the ECR Group is heartened by the excellent progress made in recent weeks through the hard work and goodwill of both sides. The joint report agreed by the EU and the UK Government last week was a major step forward and should provide the basis for discussion of our future relationship. In this spirit, we welcome Parliament’s recommendation that the European Council agrees to open the second phase of talks. We also note Parliament’s wish that the UK and the EU maintain ‘as close a relationship as possible’ following Brexit. However, the motion for resolution goes further and attempts to tie the hands of the EU’s Brexit negotiators by, for instance, dictating arrangements for the transitional period. This is not Parliament’s role at this stage of the process. We need to enter the next round of talks in a spirit of cooperation, not confrontation, and be open to innovative thinking if we are to secure an outcome that enables both sides to prosper. For this reason we supported the recommendation that talks move forward, but abstained on the resolution.

 

Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

. – British Conservatives believe that both the EU and the UK have a duty to ensure that an agreement on citizens’ rights is found as soon as possible, based on the principles of equality, fairness and reciprocity.
However, whilst the European Parliament has the right to express its opinion and will vote on the final deal, it must be made clear that it is not the role of the European Parliament to set red lines and undermine the negotiating positions of the EU 27 and the UK Government.
Conservatives wish to make it clear that they fully support the mandate pursued by the UK Prime Minister and look forward to a constructive, prosperous and cooperative future relation with the EU once the UK has exited.

 

Viacročný rámec pre Agentúru EÚ pre základné práva na roky 2018 – 2022 (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)

01-06-2017

. – Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

 

Viacročný rámec pre Agentúru EÚ pre základné práva na roky 2018 – 2022 (B8-0384/2017)

01-06-2017

Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M075
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11032
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M075
  1047 Brussels