Vincenzo AITA : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 19-06-2006 / 13-07-2009 : Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica - Člen

Národné strany 

 • 19-06-2006 / 13-07-2009 : Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea (Taliansko)

Člen 

 • 06-07-2006 / 14-01-2007 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom

Náhradník 

 • 04-07-2006 / 14-01-2007 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 29-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s krajinami MERCOSUR-u

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.