Jens HOLM : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 27-09-2006 / 13-07-2009 : Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica - Člen

Národné strany 

 • 27-09-2006 / 13-07-2009 : Vänsterpartiet (Švédsko)

Člen 

 • 11-10-2006 / 14-01-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 12-10-2006 / 13-07-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Dočasný výbor pre klimatické zmeny

Náhradník 

 • 05-10-2006 / 14-01-2007 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 05-10-2006 / 14-01-2007 : Výbor pre rozpočtovú kontrolu
 • 10-10-2006 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom, Islandom a Nórskom a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)
 • 24-10-2006 / 14-02-2007 : Dočasný výbor vo veci údajného využívania európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre rozpočtovú kontrolu
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre kontrolu rozpočtu

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady o ochrane zvierat počas usmrcovania  
- ENVI_AD(2009)416291 -  
-
ENVI 
OPINION Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on the banning of exports and the safe storage of metallic mercury EN  
- INTA_AD(2007)384286 -  
-
INTA 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o primátoch vo vedeckých pokusoch  
- P6_DCL(2007)0040 - Prijaté  
Jens HOLM , Rebecca HARMS , John BOWIS , Martine ROURE , Mojca DRČAR MURKO  
Dátum začatia : 23-04-2007
Platné do : 06-09-2007
Prijaté (dátum) : 25-09-2007
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2007)0407
Počet signatárov : 432 - 06-09-2007
Písomné vyhlásenie o zavedení zákazu predaja žiaroviek v Európskej únii  
- P6_DCL(2007)0029 - Premlčané  
Caroline LUCAS , Mojca DRČAR MURKO , Karin SCHEELE , Satu HASSI , Jens HOLM  
Dátum začatia : 12-03-2007
Platné do : 12-06-2007
Počet signatárov : 193 - 12-06-2007

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.