Wolfgang BULFON : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 18-01-2007 / 13-07-2009 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

  • 18-01-2007 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Rakúsko)

Člen 

  • 31-01-2007 / 27-03-2007 : Výbor pre právne veci
  • 01-02-2007 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie a Organizáciou pre regionálnu spoluprácu v južnej Ázii (SAARC)
  • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie
  • 28-03-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre regionálny rozvoj

Náhradník 

  • 25-01-2007 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Kanadou
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Kanadou

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kódexe správania pre používanie počítačových rezervačných systémov  
- IMCO_AD(2008)404772 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k stratégii Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel  
- IMCO_AD(2007)390568 -  
-
IMCO 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.