Georg MAYER : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Nezaradení poslanci
 • 15-06-2015 / 14-02-2018 : Skupina Európa národov a slobody - Člen
 • 16-02-2018 / 01-07-2019 : Skupina Európa národov a slobody - Pokladník

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Freiheitliche Partei Österreichs (Rakúsko)

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení
 • 21-01-2016 / 09-05-2016 : Vyšetrovací výbor vo veci merania emisií v automobilovom priemysle
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegácia pre vzťahy s Mercosurom
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 27-07-2015 / 02-10-2017 : Delegácia pre vzťahy s Mercosurom
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Iránom
 • 28-11-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre ústavné veci
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Osobitnývýbor pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov
 • 13-04-2018 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 13-04-2018 / 01-07-2019 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

Hlavné parlamentné činnosti 

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES  
- TRAN_AD(2018)627831 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie  
- TRAN_AD(2017)604743 -  
-
TRAN 
STANOVISKO s odporúčaniami pre Komisiu o predpisoch občianskeho práva v oblasti robotiky  
- TRAN_AD(2016)589230 -  
-
TRAN 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel  
- TRAN_AD(2017)610542 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva  
- TRAN_AD(2017)593810 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k príprave povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie  
- TRAN_AD(2016)580423 -  
-
TRAN 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Štatistika Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) DE  
 

Da der Zweck des neuen Vorschlags von „Bedarf an Statistiken über Asyl und gesteuerte Migration“ zu „Bedarf an Statistiken über Migration und internationalen Schutz“ geändert wurde, um damit einen statistischen Bedarf an Mehr-Migration zu generieren, habe ich gegen diesen Bericht gestimmt.

Pristúpenie EÚ k Ženevskému aktu o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) DE  
 

Aufgrund von einigen noch ungelösten Problemen wie zum Beispiel der Schutz nicht landwirtschaftlicher Produkte, die fehlende Vertragstreue gegenüber Drittstaaten sowie das fehlende Stimmrecht habe ich mich meiner Stimme enthalten, da eine Forcierung des Beitritts zum Lissabonner Abkommen aufgrund des nahen Endes der Wahlperiode übereilt ist.

Činnosť Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) DE  
 

Aufgrund von einigen noch ungelösten Problem wie zum Beispiel der Schutz nicht landwirtschaftlicher Produkte, die fehlenden Vertragstreue gegenüber Drittstaaten sowie das fehlende Stimmrecht habe ich mich meiner Stimme enthalten, da eine Forcierung des Beitritts zum Lissabonner Abkommen aufgrund des nahen Endes der Wahlperiode übereilt ist.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Individuálne návrhy uznesení  
Každý poslanec môže podať návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti EÚ. Prípustné návrhy sa postupujú gestorskému výboru, ktorý rozhodne o tom, aký postup sa uplatní. Článok 143 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o odsúdení mučenia a popráv detí v Saudskej Arábii  
- P8_DCL(2016)0126 - Premlčané  
Franz OBERMAYR , Harald VILIMSKY , Barbara KAPPEL , Georg MAYER , Lorenzo FONTANA , Gerolf ANNEMANS , Peter LUNDGREN , Rolandas PAKSAS , Beatrix von STORCH , Angel DZHAMBAZKI  
Dátum začatia : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatárov : 45 - 13-03-2017
Písomné vyhlásenie o uznaní si genocídy kresťanov vo svete a zavedení Európskeho dňa proti prenasledovaniu a diskriminácii kresťanov vo svete  
- P8_DCL(2015)0014 - Premlčané  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Joëlle MÉLIN , Georg MAYER , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Hans JANSEN , Aymeric CHAUPRADE , Nicolas BAY , Mylène TROSZCZYNSKI , Sylvie GODDYN , Gerolf ANNEMANS , Jean-François JALKH , Mireille D'ORNANO , Anna ZÁBORSKÁ , Norbert ERDŐS , Aldo PATRICIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Ignazio CORRAO , Karol KARSKI , Stanisław OŻÓG , Nicola CAPUTO , Zigmantas BALČYTIS , Daciana Octavia SÂRBU , Enrico GASBARRA  
Dátum začatia : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Počet signatárov : 112 - 28-07-2015

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Kontakt