Iliana IOTOVA : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Členka

Národné strany 

  • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Bulgarian Socialist Party (Bulharsko)

Podpredsedníčka 

  • 07-07-2014 / 16-01-2017 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
  • 13-10-2014 / 16-01-2017 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora

Člen 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora
  • 14-07-2014 / 16-01-2017 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie

Náhradníčka 

  • 08-07-2014 / 16-01-2017 : Výbor pre regionálny rozvoj
  • 08-07-2014 / 16-01-2017 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
  • 10-10-2014 / 16-01-2017 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015  
- FEMM_AD(2016)585437 -  
-
FEMM 
STANOVISKO Ako možno v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky zlepšiť tvorbu pracovných miest vo vidieckych oblastiach?  
- FEMM_AD(2016)582229 -  
-
FEMM 
STANOVISKO o činnosti, vplyve a pridanej hodnote Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014  
- REGI_AD(2016)572895 -  
-
REGI 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o práve na voľný pohyb pracovnej sily v Európe  
- P8_DCL(2015)0036 - Premlčané  
Maria GRAPINI , Viorica DĂNCILĂ , Silvia COSTA , Miriam DALLI , Monika BEŇOVÁ , Marlene MIZZI , Olga SEHNALOVÁ , Miltiadis KYRKOS , Evelyne GEBHARDT , Theresa GRIFFIN , Daniel BUDA , Ramona Nicole MĂNESCU , Renate WEBER , Norica NICOLAI , Iliana IOTOVA  
Dátum začatia : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatárov : 135 - 08-12-2015

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít