Colm BURKE : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen

Národné strany 

  • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Fine Gael Party (Írsko)

Člen 

  • 20-06-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre zahraničné veci
  • 20-06-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

Náhradník 

  • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre rybné hospodárstvo
  • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Podvýbor pre ľudské práva
  • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Iránom

all-activities 

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.