Emmanouil ANGELAKAS : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 01-10-2007 / 13-07-2009 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen

Národné strany 

  • 01-10-2007 / 13-07-2009 : Nea Dimokratia (Grécko)

Člen 

  • 11-10-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre regionálny rozvoj
  • 11-10-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko

Náhradník 

  • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k aktívnemu dialógu s občanmi o Európe  
- REGI_AD(2009)416667 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv  
- IMCO_AD(2008)415148 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1775/2005 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn  
- IMCO_AD(2008)400706 -  
-
IMCO 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o vyhlásení roka 2011 za Európsky rok dobrovoľníckej práce  
- P6_DCL(2008)0030 - Prijaté  
Marian HARKIN , Gisela KALLENBACH , Emmanouil ANGELAKAS , Mieczysław Edmund JANOWSKI , Joel HASSE FERREIRA  
Dátum začatia : 09-04-2008
Platné do : 15-07-2008
Prijaté (dátum) : 02-09-2008
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2008)0389
Počet signatárov : 454 - 10-07-2008

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.