Costas BOTOPOULOS : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 01-10-2007 / 13-07-2009 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

  • 01-10-2007 / 13-07-2009 : Panellinio Socialistiko Kinima (Grécko)

Člen 

  • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre rozpočet
  • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
  • 25-10-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pri Euro-stredomorskom parlamentnom zhromaždení

Náhradník 

  • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre právne veci
  • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre ústavné veci
  • 25-10-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye)

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009  
- AFCO_AD(2008)409430 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k Zmluve, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva  
- BUDG_AD(2008)398706 -  
-
BUDG 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o vyhlásení európskeho roku vínnej turistiky  
- P6_DCL(2009)0037 - Premlčané  
Monica GIUNTINI , Vincenzo LAVARRA , Costas BOTOPOULOS , Jamila MADEIRA , Jean-Paul DENANOT  
Dátum začatia : 23-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatárov : 78 - 08-05-2009

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.