Victor BOŞTINARU : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 16-04-2018 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Podpredseda
 • 17-04-2018 / 01-07-2019 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Podpredseda

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Rumunsko)

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zahraničné veci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre regionálny rozvoj

Náhradník 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 02-10-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnomvýbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko
 • 19-01-2017 / 28-10-2018 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2015 na rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia  
- REGI_AD(2015)549331 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020  
- REGI_AD(2015)549306 -  
-
REGI 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú sa nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014  
- REGI_AD(2018)626678 -  
-
REGI 
STANOVISKO k stratégii EÚ voči Iránu po jadrovej dohode  
- INTA_AD(2016)582110 -  
-
INTA 
STANOVISKO k správe o pokroku dosiahnutom v sektore obnoviteľných energií  
- REGI_AD(2016)578466 -  
-
REGI 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o výstavbe cesty Via Carpatia – strategickej dopravnej cesty východných regiónov EÚ  
- P8_DCL(2016)0019 - Premlčané  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Professor Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Dátum začatia : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatárov : 61 - 08-06-2016
Písomné vyhlásenie o karpatskom regióne v EÚ  
- P8_DCL(2015)0073 - Premlčané  
Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Professor Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Dátum začatia : 14-12-2015
Platné do : 14-03-2016
Počet signatárov : 47 - 15-03-2016
Písomné vyhlásenie o účinnejšom a koordinovanejšom vykonávaní makroregionálnych stratégií EÚ  
- P8_DCL(2015)0016 - Premlčané  
Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ  
Dátum začatia : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Počet signatárov : 79 - 28-07-2015

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít