Sirpa PIETIKÄINEN : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Kansallinen Kokoomus (Fínsko)

Podpredsedníčka 

 • 19-03-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 12-03-2012 / 18-03-2012 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Náhradníčka 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Arménsko, EÚ – Azerbajdžan a EÚ – Gruzínsko
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Osobitný výbor pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k hodnoteniu Štokholmského programu v polovici obdobia  
- FEMM_AD(2013)514633 -  
-
FEMM 
STANOVISKO Práva cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy  
- IMCO_AD(2012)489552 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a smernica Komisie 2007/14/ES  
- ECON_AD(2012)483735 -  
-
ECON 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými spoločnosťami a skupinami  
- IMCO_AD(2013)516976 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k akčnému plánu elektronického zdravotníctva na roky 2012 – 2020: inovačná zdravotná starostlivosť pre 21. storočie  
- IMCO_AD(2013)514574 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre investičné produkty  
- IMCO_AD(2013)502121 -  
-
IMCO 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o boji proti rakovine prostaty v Európskej únii  
- P7_DCL(2014)0001 - Premlčané  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Dátum začatia : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatárov : 162 - 14-04-2014
Písomné vyhlásenie o uznaní záťaže spôsobenej alergickým ochorením  
- P7_DCL(2013)0022 - Premlčané  
Françoise GROSSETÊTE , Frédérique RIES , Nessa CHILDERS , Marina YANNAKOUDAKIS , Elisabetta GARDINI , Rebecca TAYLOR , Philippe JUVIN , Sirpa PIETIKÄINEN , Antonyia PARVANOVA , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Elena Oana ANTONESCU  
Dátum začatia : 21-10-2013
Platné do : 21-01-2014
Počet signatárov : 179 - 21-01-2014
Písomné vyhlásenie o problémoch neurodegeneratívnych ochorení na pracovisku  
- P7_DCL(2013)0018 - Premlčané  
Angelika WERTHMANN , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Françoise GROSSETÊTE , Marian HARKIN , Filiz HYUSMENOVA , Ádám KÓSA , Mojca KLEVA KEKUŠ , Marisa MATIAS , Linda McAVAN , Sirpa PIETIKÄINEN , Antonyia PARVANOVA  
Dátum začatia : 07-10-2013
Platné do : 07-01-2014
Počet signatárov : 161 - 08-01-2014

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Kontakt