Ruth HIERONYMI : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Členka

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemecko)

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Kanadou
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Kanadou
 • 28-03-2007 / 27-11-2007 : Výbor pre kontrolu rozpočtu

Náhradníčka 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o výbere a povolení systémov zabezpečujúcich mobilné satelitné služby (MSS)  
- CULT_AD(2008)398695 -  
-
CULT 
STANOVISKO k: Na ceste k jednotnej frekvenčnej politike Európskej únie  
- CULT_AD(2006)378620 -  
-
CULT 
STANOVISKO k návrhu na obnovenie medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu  
- CULT_AD(2006)371743 -  
-
CULT 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.