Tokia SAÏFI : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Francúzsko)
 • 30-05-2015 / 13-12-2017 : Les Républicains (Francúzsko)
 • 14-12-2017 / 01-07-2019 : Agir - La Droite constructive (Francúzsko)

Podpredsedníčka 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre medzinárodný obchod

Člen 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Výbor pre medzinárodný obchod

Náhradníčka 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre zahraničné veci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zahraničné veci

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k výročnej správe o politike hospodárskej súťaže  
- INTA_AD(2017)610689 -  
-
INTA 
STANOVISKO k novej inovatívnej stratégii pre obchod a investície orientovanej na budúcnosť  
- AFET_AD(2016)573135 -  
-
AFET 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO ku korupcii a ľudským právam v tretích krajinách  
- INTA_AD(2017)602958 -  
-
INTA 
STANOVISKO k hlavnej iniciatíve EÚ v oblasti odevného priemyslu  
- INTA_AD(2017)592396 -  
-
INTA 
STANOVISKO o činnosti, vplyve a pridanej hodnote Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014  
- INTA_AD(2016)577053 -  
-
INTA 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Vízový kódex (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) FR  
 

J’ai voté en faveur de cet accord interinstitutionnel relatif au code des visas. Entré en vigueur le 5 avril 2010, ce code est un élément central de la politique commune de visas: il fixe des procédures et conditions harmonisées de traitement des demandes de visa et de délivrance des visas. La révision de ce code vise à faciliter les déplacements des voyageurs en règle et à simplifier le cadre juridique de la procédure de visa, tout en préservant la sécurité aux frontières extérieures et en garantissant le bon fonctionnement de l’espace Schengen. Le code des visas régit le traitement des demandes de visas de court séjour pour les ressortissants de pays tiers dont les pays ne sont pas exemptés de l’obligation de visa, soit 90 jours sur 180 jours. C’est un instrument essentiel pour le tourisme et les milieux économiques.

Žaloby v zastúpení na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce rapport qui établit la position du Parlement européen sur la création d’un mécanisme de recours collectif pour mieux protéger les consommateurs européens. Cette directive pour objectif de permettre à des groupes de consommateurs ayant subi un préjudice de lancer des actions en justice et d’obtenir des indemnisations. À la suite du scandale du Dieselgate ou encore des annulations massives de la compagnie aérienne Ryanair, il est nécessaire et urgent que l’Union européenne se dote d’un mécanisme et d’une procédure pour que des citoyens européens ayant subi un préjudice causé par une même entreprise puissent se regrouper et participer à une action collective dans leur pays ou dans un autre État membre de l’Union. Les consommateurs européens unis au-delà des frontières seront donc plus forts. Ce texte a réussi à trouver le juste équilibre entre l’accès des Européens à la justice et la protection des entreprises contre les poursuites abusives. Il reviendra à la prochaine législature de lancer les négociations interinstitutionnelles avec le Conseil afin que ces nouvelles règles entrent en vigueur et qu’elles permettent aux consommateurs européens d’être mieux protégés.

Ukončenie sezónnych zmien času (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce rapport qui établit la position du Parlement européen sur la proposition de la Commission européenne pour mettre fin au changement d’heure en 2021. En réponse à une initiative citoyenne, le Parlement avait demandé, début 2018, à la Commission de mener une évaluation de la situation et faire une proposition. La Commission européenne a mené une large consultation citoyenne qui a reçu près de 5 millions de réponses; et 84% de ces dernières étaient en faveur de la fin du changement d’heure. Ainsi, sur la base de la proposition faite par la Commission, le Parlement soutient la fin du changement heure à condition de protéger le marché unique. Si, en effet, chaque État membre pourra décider, en 2021, de garder soit l’heure d’hiver, soit l’heure d’été; cela doit se faire de manière coordonnée. Les États membres doivent faire preuve de responsabilité et tenter de choisir la même heure s’ils sont dans le même fuseau horaire. Il s’agit de garantir le bon fonctionnement du marché commun tout en mettant fin à un changement d’heure saisonnier qui n’a plus raison d’être.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Individuálne návrhy uznesení  
Každý poslanec môže podať návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti EÚ. Prípustné návrhy sa postupujú gestorskému výboru, ktorý rozhodne o tom, aký postup sa uplatní. Článok 143 rokovacieho poriadku

Návrhy aktov Únie  
Poslanci môžu predložiť žiadosť Európskej komisii, aby navrhla akt Únie (nový akt alebo pozmeňujúci návrh k existujúcemu aktu). Článok 47

Návrh aktu Únie o kontrole zahraničných investícií v strategických odvetviach  
- B8-0302/2017  

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o potrebe podpory a podnecovania zamestnateľnosti mladých ľudí v euro-stredozemskom regióne  
- P8_DCL(2016)0116 - Premlčané  
Tokia SAÏFI , Mariya GABRIEL , Santiago FISAS AYXELÀ , Lorenzo CESA , Brando BENIFEI , Alessia Maria MOSCA , Inés AYALA SENDER , Marielle de SARNEZ , Ivo VAJGL , María Teresa GIMÉNEZ BARBAT , Marie-Christine VERGIAT , Fabio Massimo CASTALDO  
Dátum začatia : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatárov : 88 - 25-01-2017

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít