Claude TURMES
  • Claude
    TURMES
  • Luxembursko
  • Dátum narodenia: 26. november 1960, Diekirch

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

51

Rozprava s predsedom vlády Holandska Markom Ruttem o budúcnosti Európy (rozprava)

13-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-13(6)

Akčný plán pre infraštruktúru pre alternatívne palivá (rozprava)

15-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-15(7)

Riadenie energetickej únie (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Claude Turmes) (hlasovanie)

17-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-17(10.6)

Rozhodnutie o stratégii týkajúcej sa plastov (rozprava)

17-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-17(18)

Rozhodnutie prijaté v súvislosti s druhým balíkom mobility (rozprava)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(19)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

10

PREDBEŽNÁ SPRÁVA o vyšetrovaní vo veci merania emisií v automobilovom priemysle

EMIS
20-07-2016 A8-0246/2016

SPRÁVA Smerom k novej koncepcii trhu s energiou

ITRE
21-06-2016 A8-0214/2016

SPRÁVA o správe s názvom Na ceste k európskej energetickej únii

ITRE
24-11-2015 A8-0341/2015

SPRÁVA k ďalšiemu postupu nadväzujúcemu na európsku iniciatívu občanov Right2Water

ENVI
15-07-2015 A8-0228/2015

SPRÁVA o rodinných podnikoch v Európe

ITRE
01-07-2015 A8-0223/2015

SPRÁVA k efektívnemu využívaniu zdrojov: smerom k obehovému hospodárstvu

ENVI
25-06-2015 A8-0215/2015

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

1

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie

ITRE
03-05-2018 ITRE_AD(2018)604503

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

10

STANOVISKO k budúcemu VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020

ITRE
15-01-2018 ITRE_AD(2018)609632

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení európskeho elektronického preukazu služieb a súvisiacich administratívnych prostriedkoch

ITRE
30-11-2017 ITRE_AD(2017)601274

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o právnom a operačnom rámci pre európsky elektronický preukaz služieb zavedený nariadením …[nariadenie o ESC]…

ITRE
30-11-2017 ITRE_AD(2017)601268

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018

ITRE
10-10-2017 ITRE_AD(2017)606112

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 541/2014/EÚ

ITRE
25-04-2017 ITRE_AD(2017)597745

STANOVISKO k vykonávaniu Európskeho fondu pre strategické investície

ITRE
06-04-2017 ITRE_AD(2017)599549

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva

ITRE
03-04-2017 ITRE_AD(2017)597734

STANOVISKO k hodnoteniu a výzvam v súvislosti s nariadením EÚ o finančných službách: vplyv a cesta k efektívnejšiemu a účinnejšiemu rámcu EÚ pre finančnú reguláciu a úniu kapitálových trhov

ITRE
13-10-2015 ITRE_AD(2015)560837

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre strategické investície a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2103

ITRE
27-04-2015 ITRE_AD(2015)549399

STANOVISKO k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2015: Európsky fond pre strategické investície (EFSI)

ITRE
15-04-2015 ITRE_AD(2015)551763

Inštitucionálne návrhy uznesení

10

Návrh spoločného uznesenia o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ

25-10-2017 RC-B8-0576/2017

Návrh uznesenia o stratégii EÚ pre Sýriu

15-05-2017 B8-0341/2017

Návrh uznesenia o uzavretí komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou

08-02-2017 B8-0142/2017

Návrh uznesenia o štatúte trhového hospodárstva Číny

10-05-2016 B8-0612/2016

Návrh uznesenia o meraní emisií v automobilovom priemysle

21-10-2015 B8-1075/2015

Návrh uznesenia o revízii usmernení Komisie pre posúdenie vplyvu

25-11-2014 B8-0314/2014

Návrh spoločného uznesenia o reakcii EÚ na prepuknutie epidémie eboly

17-09-2014 RC-B8-0107/2014

Návrh uznesenia o reakcii EÚ na prepuknutie epidémie eboly

16-09-2014 B8-0108/2014

Písomné vyhlásenia

1

Písomné vyhlásenie o zdvojnásobení kapacity plynovodu Nord Stream

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Premlčané

Podrobnosti

Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO

Dátum začatia : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatárov : 182 - 08-06-2016

Otázky na písomné zodpovedanie

34

  Gazprom's acquittal instead of sanctions

17-05-2018 P-002663/2018 Komisia

Zadržiavanie detí bez sprievodu v celách predbežného zadržania v Grécku

06-03-2018 E-001400/2018 Komisia

  Banning vehicles from city centres and need for effective retrofits

27-02-2018 P-001209/2018 Komisia

  VP/HR - Italian arms exports to Saudi Arabia

18-01-2018 E-000281/2018 Komisia

  Possible cartel agreement on AdBlue tanks in cars

26-07-2017 E-005085/2017 Komisia

  Amending Commission Implementing Regulation (EU) 2016/6

14-07-2017 E-004859/2017 Komisia

  Amending Commission Implementing Regulation (EU) 2016/6

14-07-2017 P-004858/2017 Komisia

  Labelling of vegan and vegetarian food products

22-06-2017 P-004181/2017 Komisia

Otázky na ústne zodpovedanie

4

Zmluva o zákaze jadrových zbraní

04-04-2018 O-000038/2018 Rada

Menšia interpelácia - VP/HR - Izraelská politika osídľovania

27-01-2017 O-000006/2017 Komisia

Prístup k energii v Afrike

24-05-2016 O-000080/2016 Komisia

Bezpečnosť jadrových zariadení v Bielorusku

05-04-2016 O-000062/2016 Komisia

Interpelácie

1

VP/HR - Izraelská politika osídľovania

27-01-2017 K-000001/2017 Komisia