Niels BUSK : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Dánsko)

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre rybné hospodárstvo

Náhradník 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k novej úlohe a povinnostiam Parlamentu pri uplatňovaní Lisabonskej zmluvy  
- AGRI_AD(2008)404663 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín  
- AGRI_AD(2006)370277 -  
-
AGRI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o nadmernom tlaku na dosiahnutie extrémnej štíhlosti  
- P6_DCL(2008)0101 - Premlčané  
Esther de LANGE , Ivo BELET , Niels BUSK , Esther HERRANZ GARCÍA , Catherine STIHLER  
Dátum začatia : 03-12-2008
Platné do : 26-03-2009
Počet signatárov : 72 - 27-03-2009
Písomné vyhlásenie o výbere jediného sídla Európskeho parlamentu  
- P6_DCL(2005)0021 - Premlčané  
Albert Jan MAAT , Camiel EURLINGS , Niels BUSK , Edith MASTENBROEK , Struan STEVENSON  
Dátum začatia : 20-04-2005
Platné do : 20-07-2005
Počet signatárov : 170 - 20-07-2005

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.