Ieke van den BURG : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Členka

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partij van de Arbeid (Holandsko)

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom
 • 08-05-2008 / 13-07-2009 : Výbor pre kontrolu rozpočtu

Náhradníčka 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 19-01-2006 / 19-06-2007 : Vyšetrovací výbor vo veci krízy spoločnosti Equitable Life Assurance Society
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 31-01-2007 / 05-05-2008 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 06-05-2008 / 13-07-2009 : Výbor pre právne veci

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO o uplatňovaní smernice 2006/43/EC o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok  
- ECON_AD(2008)414965 -  
-
ECON 
STANOVISKO k budúcnosti systémov sociálneho zabezpečenia a dôchodkov: ich financovanie a smerovanie k individualizácii  
- ECON_AD(2008)404676 -  
-
ECON 
STANOVISKO k zjednodušeniu podnikateľského prostredia pre spoločnosti v oblasti práva spoločností, účtovníctva a auditu  
- ECON_AD(2008)400482 -  
-
ECON 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.