Bas BELDER : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Európski konzervatívci a reformisti - Člen

Národné strany 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Staatkundig Gereformeerde Partij (Holandsko)

Podpredseda 

  • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom

Člen 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre zahraničné veci
  • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zahraničné veci
  • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Iránom

Náhradník 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • 11-07-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre rozpočet

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry  
- AGRI_AD(2019)629594 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ) č. 1287/2013, nariadenie (EÚ) č. 254/2014, nariadenie (EÚ) č. 258/2014, nariadenie (EÚ) č. 652/2014 a nariadenie (EÚ) 2017/826  
- AGRI_AD(2019)623920 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k výročnej správe o politike hospodárskej súťaže  
- AGRI_AD(2018)626781 -  
-
AGRI 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Väčšie interpelácie 
Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 139, príloha III

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry (A8-0150/2017 - Joachim Zeller) NL  
 

Rapporteur Zeller heeft een goed verslag opgesteld. Gezien de vele verbeteringen die noodzakelijk zijn in het financieel beheer door de Commissie en met name de lidstaten is het echter onverstandig dat het EP nu al kwijting verleent.
Een aantal gewenste verbeteringen zijn genoemd in mijn voorstellen, opgenomen in het rapport.
Ten eerste is een financiële prikkel onmisbaar voor de lidstaten om het financieel beheer te verbeteren. Dat kan door een koppeling te leggen tussen de prestaties door de lidstaten bij de besteding en de hoeveelheid geld dat die lidstaat aan een activiteit kan besteden.
Ten tweede zijn er betere nationale controles nodig. Die vormen een belangrijke voorwaarde voor een single audit waarbij de Europese controle voortbouwt op de nationale controles. Dat vermindert de controlelast voor eindgebruikers.
Ten derde moet de Europese Commissie onderzoeken hoe een betere prioriteitstelling in de EU-begroting kan bijdragen aan vereenvoudiging en daling van de controledruk .
Tot slot dient de verlening van kwijting afhankelijk te zijn van een substantieel beter financieel beheer van EU-middelen door de lidstaten. De nationale verklaring is een nuttig middel hiervoor.
In het verslag wordt dus gevraagd om deze noodzakelijke verbeteringen, maar door de kwijting nu al te verlenen, zullen de lidstaten geen urgentie ervaren voor een koersverandering.

Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) NL  
 

De verslagen Thomas-Olbrycht kunnen niet op mijn volledige instemming rekenen. De Raad en het Parlement verhogen de uitgaven voor de resterende looptijd van het meerjarig financieel kader (MFK), de jaren 2017-2020. De EU zal 6 miljard euro extra aan financiële verplichtingen kunnen aangaan, waarvan 3,9 miljard euro voor uitgaven op humanitair en veiligheidsgebied. Het resterende bedrag wordt besteed aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid (1,2 miljard euro) en economische steunmaatregelen (0,9 miljard euro).
Hogere uitgaven als gevolg van de vluchtelingencrisis zijn begrijpelijk, maar zouden moeten worden gecompenseerd door verlaging van uitgaven op andere terreinen. Dat gebeurt helaas nauwelijks (voor minder dan een miljard euro). Bovendien bouwt men meer flexibiliteit in via speciale instrumenten, waardoor het gemakkelijker wordt om verplichtingen aan te gaan die de in het MFK vastgestelde maxima overschrijden.
Daarom onthoud ik mij bij de stemming over deze verslagen.

Usmernenia pre rozpočet na rok 2018 – Oddiel III (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan) NL  
 

Dit verslag over de begroting van de Europese Commissie voor 2018 krijgt mijn steun niet.
Ten eerste pleit het voor eigen middelen voor de EU, zoals belastingen. Daar verzet ik me tegen, omdat de EU ten dienste moet staan van de lidstaten en dat moet blijken in de wijze waarop zij wordt gefinancierd.
Ten tweede vraagt het verslag om een verdere stijging van de begroting. Nieuwe prioriteiten zoals migratie en veiligheid zijn een goede zaak, maar er is helaas geen politieke bereidheid dit te compenseren door verlagingen bij andere begrotingslijnen.
Mijn voorstel voor thematische concentratie is in het verslag opgenomen, wat betekent dat de financiële middelen besteed moeten worden aan een beperkt aantal prioriteiten. Dit is echter niet terug te zien in de strekking van het verslag. Prioritering wordt met de mond beleden, maar niet in de praktijk gebracht.
Dat leidt onvermijdelijk tot loze beloften, bijvoorbeeld van groei en werkgelegenheid. Die worden met name gecreëerd in de private sector, geflankeerd door beleid op lidstaatniveau, onder meer voor de nodige hervormingen. Irreële EU-doelstellingen resulteren slechts in teleurstelling en frustratie bij burgers en bedrijven.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o spomienke na obete holokaustu a podpore zriadenia pamätníka holokaustu Babyn Jar  
- P8_DCL(2016)0136 - Premlčané  
Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE  
Dátum začatia : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatárov : 135 - 13-03-2017
Písomné vyhlásenie o európskych regiónoch bez GMO  
- P8_DCL(2016)0072 - Premlčané  
Marijana PETIR , Elisabetta GARDINI , Norbert ERDŐS , Franc BOGOVIČ , Pavel POC , Ulrike MÜLLER , Bas BELDER , Barbara KAPPEL , Andrej PLENKOVIĆ , Ivana MALETIĆ  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 80 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o prúdení prostriedkov pomoci EÚ do teroristických organizácií  
- P8_DCL(2015)0005 - Premlčané  
Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ  
Dátum začatia : 09-02-2015
Platné do : 09-05-2015
Počet signatárov : 65 - 11-05-2015

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít