Christopher HEATON-HARRIS : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (Spojené kráľovstvo)

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s krajinami strednej Ameriky
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s krajinami strednej Ameriky
 • 19-05-2008 / 13-07-2009 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Náhradník 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre rozpočtovú kontrolu
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Bulharsko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre rozpočtovú kontrolu
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 31-01-2007 / 18-05-2008 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre kontrolu rozpočtu

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv  
- CULT_AD(2008)414333 -  
-
CULT 
STANOVISKO k obchodným a hospodárskym vzťahom s Čínou  
- IMCO_AD(2008)414366 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný program Spoločenstva na ochranu detí, ktoré používajú internet a iné komunikačné technológie  
- CULT_AD(2008)407911 -  
-
CULT 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o konaní schôdzí Európskej rady v Štrasburgu  
- P6_DCL(2006)0033 - Premlčané  
Richard CORBETT , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Christopher HEATON-HARRIS , Cecilia MALMSTRÖM , Cem ÖZDEMIR  
Dátum začatia : 26-04-2006
Platné do : 26-07-2006
Počet signatárov : 199 - 26-07-2006
Písomné vyhlásenie o boji proti rasizmu vo futbale  
- P6_DCL(2005)0069 - Prijaté  
Emine BOZKURT , Claude MORAES , Christopher HEATON-HARRIS , Cem ÖZDEMIR , Alexander Nuno PICKART ALVARO  
Dátum začatia : 30-11-2005
Platné do : 01-03-2006
Prijaté (dátum) : 14-03-2006
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2006)0080
Počet signatárov : 423 - 01-03-2006
Písomné vyhlásenie o voľnom obchode  
- P6_DCL(2005)0044 - Premlčané  
Martin CALLANAN , Daniel HANNAN , Christopher HEATON-HARRIS , Roger HELMER  
Dátum začatia : 05-09-2005
Platné do : 05-12-2005
Počet signatárov : 13 - 05-12-2005

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.