Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • Členka
 • Spojené kráľovstvo Labour Party

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

793

Burundi (rozprava)

05-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-05(4.3)

Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike (rozprava)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(20)

Situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne, najmä prípad Nabíla Radžaba

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(4.2)

Jadrová dohoda s Iránom (rozprava)

12-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-12(10)

Vzťahy medzi EÚ a NATO (rozprava)

12-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-12(16)

Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ (rozprava)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(21)

Filipíny

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(6.2)

Situácia v Sýrii (rozprava)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(13)

Situácia v Rusku (rozprava)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(16)

Vyhliadky na mier na Kórejskom polostrove v kontexte nedávneho vývoja (rozprava)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(17)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu o fondoch peňažného trhu

ECON
04-03-2015 A8-0041/2015

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

5

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

2

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

STANOVISKO k príprave povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

5

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

AFET
31-01-2018 AFET_AD(2018)612252

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

AFET
31-01-2018 AFET_AD(2018)612251

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

STANOVISKO k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Inštitucionálne návrhy uznesení

183

Návrh spoločného uznesenia o Filipínach

18-04-2018 RC-B8-0198/2018

  Motion for a resolution on the Philippines

16-04-2018 B8-0202/2018

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o slobode prejavu vo Vietname, najmä o prípade Nguyena Vana Hou

13-12-2017 RC-B8-0685/2017

  Motion for a resolution on freedom of expression in Vietnam, notably the case of Nguyen Van Hoa

11-12-2017 B8-0688/2017

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh uznesenia o dodržiavaní zásad právneho štátu na Malte

10-11-2017 B8-0596/2017

Návrh uznesenia o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ

24-10-2017 B8-0578/2017

Návrh spoločného uznesenia o Mjanmarsku, najmä o situácii Rohingov

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Písomné vyhlásenia

9

Písomné vyhlásenie o podpore iniciatívy Odysseus na oživenie Európskej dobrovoľníckej služby

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Premlčané

Podrobnosti

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dátum začatia : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatárov : 91 - 04-01-2017

Písomné vyhlásenie o zvyšovaní povedomia občanov vo vzťahu k smernici EÚ o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Premlčané

Podrobnosti

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Dátum začatia : 09-05-2016
Platné do : 09-08-2016
Počet signatárov : 64 - 28-07-2016

Písomné vyhlásenie o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Premlčané

Podrobnosti

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Dátum začatia : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatárov : 310 - 28-07-2016

Písomné vyhlásenie o priorite európskej stratégie proti demencii

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Premlčané

Podrobnosti

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Dátum začatia : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Počet signatárov : 139 - 12-07-2016

Písomné vyhlásenie o riešení otázok vyplývajúcich z údajov celosvetového indexu hladu

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Premlčané

Podrobnosti

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Dátum začatia : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatárov : 61 - 25-05-2016

Písomné vyhlásenie o love trofejovej zveri

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Premlčané

Podrobnosti

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Dátum začatia : 18-01-2016
Platné do : 18-04-2016
Počet signatárov : 134 - 19-04-2016

Písomné vyhlásenie o darovaní nepredaných potravín, ktoré sú stále vhodné na konzumáciu, charitatívnym organizáciám

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Uzavreté väčšinou

Podrobnosti

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Dátum začatia : 14-10-2015
Platné do : 14-01-2016
Prijaté (dátum) : 14-01-2016
Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 01 k zápisnici z 18-01-2016
Počet signatárov : 388 - 15-01-2016

Písomné vyhlásenie o podpore deinštitucionalizácie osôb so zdravotným postihnutím v EÚ

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Premlčané

Podrobnosti

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Dátum začatia : 25-03-2015
Platné do : 25-06-2015
Počet signatárov : 128 - 26-06-2015

Písomné vyhlásenie o nedostatku adekvátnych zariadení pre mimoškolskú starostlivosť o deti so zdravotným postihnutím v EÚ

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Premlčané

Podrobnosti

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Dátum začatia : 09-03-2015
Platné do : 09-06-2015
Počet signatárov : 175 - 10-06-2015

Otázky na písomné zodpovedanie

230

  Urban Innovative Actions funding in the West Midlands

29-06-2018 E-003594/2018 Komisia

  Information on preventing outbreaks of new animal diseases

29-06-2018 E-003593/2018 Komisia

  Strengthened information exchange on fire safety in buildings and construction works

29-06-2018 E-003592/2018 Komisia

  Guidance on UK participation in Horizon 2020

05-06-2018 P-003037/2018 Komisia

  Reliance of systemic banks on iCloud

07-05-2018 E-002520/2018 Komisia

  Reliance of cloud storage of financial data

07-05-2018 E-002519/2018 Komisia

  Implementation of recommendations to review UN aid response in Syria

03-05-2018 E-002475/2018 Komisia

  EU policy with regard to UN early recovery agreements in Syria

03-05-2018 E-002474/2018 Komisia

  Definitions of 'reconstruction', 'early recovery' and 'resilience' in the EU's Syria strategy

03-05-2018 E-002473/2018 Komisia

  VP/HR - Violence against ethnic minorities in Kachin and Shan states in Myanmar

30-04-2018 E-002408/2018 Komisia

Otázky na ústne zodpovedanie

3

Zákaz pohybu cirkusových zvierat, ktoré patria medzi voľne žijúce druhy, v EÚ

16-05-2017 O-000042/2017 Komisia

Zákaz pohybu cirkusových zvierat, ktoré patria medzi voľne žijúce druhy, v EÚ

14-02-2017 O-000013/2017 Komisia

Nová stratégia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na obdobie 2016 - 2020

21-09-2015 O-000105/2015 Komisia

Písomné vysvetlenia hlasovania

116

 

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorami: vypovedanie (A8-0058/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

. ‒ The EU has had a Fisheries Partnership Agreement with Comoros for 30 years, with ongoing protocols (though none since the end of 2016). The Agreement provides for termination in serious circumstances, such as the failure to comply with initiatives to combat illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.
In October 2015 Comoros was notified that there was the possibility of being identified as a non-cooperating third country for failure to exert adequate control of vessels registered under its flag, particularly in relation to IUU fishing.
It was identified as a non-cooperating third country in May 2017, listed as such in July 2017, and given a red card as it still had not taken adequate measures.
Although this report is in favour of denunciation, it recognises this can be reversed if measures are taken by Comoros to improve the state of affairs, and does not rule out future negotiation for an agreement or partnership.
Moreover, the report emphasises the need to keep engaged in dialogue with Comoros and promote investment and technical assistance.

 

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorami: vypovedanie (uznesenie) (A8-0055/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

The EU has had a Fisheries Partnership Agreement with Comoros for 30 years, with ongoing protocols (though none since the end of 2016). The agreement provides for termination in serious circumstances, such as the failure to comply with initiatives to combat illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.
In October 2015 Comoros was notified that there was the possibility of being identified as a non-cooperating third country for failure to exert adequate control of vessels registered under its flag, particularly in relation to IUU fishing.
It was identified as a non-cooperating third country in May 2017, listed as such in July 2017, and given a red card as it still had not taken adequate measures.
Although this report is in favour of denunciation, it recognises this can be reversed if measures are taken by Comoros to improve the state of affairs, and does not rule out future negotiation for an agreement or partnership.
Moreover, the report emphasises the need to keep engaged in dialogue with Comoros and promote investment and technical assistance.

 

Europass: rámec pre zručnosti a kvalifikácie (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov)

15-03-2018

Over twelve years, more than 100 million Europass CVs have been created online. Labour MEPs voted in favour of updating and promoting this tool. With a single online portal, both recruiters and applicants will have easy access to available information that can be useful for job searches, applications, recruitment, choice of education, training or career paths. To this end, the Europass online platform and tools should be more user-friendly and safer, available free of charge to all users, and accessible for persons with disabilities.

 

Program Kreatívna Európa (2014 až 2020) (A8-0369/2017 - Silvia Costa)

15-03-2018

The EUYO is the only organisation of its kind that brings together young people from all 28 EU Member States every year to work together culturally and artistically at the highest levels of excellence. Since its formation in 1976, following a proposal by the European Parliament, it has provided a route to employment for thousands of Europe’s young EU musicians and attracted a global reputation for excellence. Since 2016, the orchestra was in danger of being forced to shut down because of a lack of funds. The amended regulation aims at ensuring its financial survival until 2020, given its unique institutional nature and its history. However, it is important for the sustainability of the organisation that it diversifies its revenues and increases its visibility, and ensures full transparency in its selection process. We must also ensure that we use this opportunity to debate the role of arts and culture in order to develop Europe and provide funding in a stable and coherent manner in the future Creative Europe programme. I voted in favour of the proposed text, as I believe that it reflects this approach.

 

Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure)

15-03-2018

In late 2016 the Commission put forward a major overhaul of the corporate taxation rules in a two-step approach, namely a proposal for the Common Corporate Tax Base (CCTB) and a proposal for the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). At the same time, the Commission withdrew its 2011 CCCTB proposal blocked in the Council. The objective of this re-launched project is to strengthen the internal market by making it easier and cheaper for companies to operate cross-border in the EU, and also to counter practices of corporate aggressive tax planning and to increase corporate tax transparency in the EU. While the CCTB provides for a single set of rules for the calculation of the corporate tax base, the CCCTB introduces a consolidation element which would enable businesses to offset losses in one Member State against profits in another Member State.

 

Spoločný základ dane z príjmov právnických osôb (A8-0050/2018 - Paul Tang)

15-03-2018

The way in which corporate income tax is calculated in Europe is outdated and no longer a match for the aggressive tax-planning practices of multinationals (MNEs). SMEs do not have this possibility and therefore the gap between taxes paid by MNEs and the share paid by SMEs has widened over recent decades. The EP has therefore been calling since 2015 for the establishment of an EU-wide common consolidated corporate tax base (CCCTB). The CCCTB comes with a tax proposal that does meet the criteria of the modern economy and levels the playing field between SMEs and MNEs.

 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

14-03-2018

. ‒ This report sets out Parliament’s position on the future of EU finances. I voted in favour of the report because it sets the right priorities by calling for more funds for programmes such as the research programme, the successor programme to Horizon 2020, the student exchange programme Erasmus+ and more funds to tackle youth unemployment.

 

Vykonávanie protokolu o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele (A8-0034/2018 - Jean Arthuis)

13-03-2018

I support this recommendation. The Research Fund for Coal and Steel (RFCS) is there to fund steel and coal research activities through low-risk financial investments. These research activities are numerous and include research into reducing CO2 emissions, better waste management and improving IT systems.

 

Dohoda medzi EÚ a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach (A8-0029/2018 - Daniel Caspary)

13-03-2018

President, I voted in favour of this recommendation. The EU and New Zealand are close partners. This agreement fosters that partnership by providing for practical arrangements between the administrations, which secure global supply chains and facilitate the fight against customs fraud.

 

Európska stratégia pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy (A8-0036/2018 - István Ujhelyi)

13-03-2018

Over 25 500 people lost their lives on EU roads in 2016 and over 130 000 people were recorded as seriously injured. These shocking figures underline that targeted measures and new technologies with clear road safety benefits are urgently needed. We therefore welcome the communication by the European Commission as well as the report of the European Parliament, considering that the cooperation between intelligent systems has the potential to significantly improve road safety: it helps the driver to take the right decision and adapt to the traffic situation. We are of the opinion that policymakers should not merely focus their eyes on futuristic systems, but should also ensure the adoption of life-saving technologies that are available now or that are near-to-market, and that is why we are insisting that further legislative action should be taken at EU level if no significant progress is made by 2022.

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels