Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • Členka
 • Spojené kráľovstvo Labour Party

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

773

Zákaz nacistických a fašistických symbolov a hesiel v celej EÚ (rozprava)

13-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-13(22)

Situácia Rohingov (rozprava)

12-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-12(11)

Poradie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania (rozprava)

30-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-30(2)

Sloboda prejavu v Sudáne, najmä prípad Mohameda Zine EL Abidineho

16-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-16(4.1)

Príprava zasadnutia Európskej rady 19. a 20. októbra 2017 (rozprava)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(5.1)

Priority partnerstva medzi EÚ a Egyptom na roky 2017 – 2020 (rozprava)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(10)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu o fondoch peňažného trhu

ECON
04-03-2015 A8-0041/2015

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

5

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

2

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

STANOVISKO k príprave povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

3

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

STANOVISKO k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Návrhy uznesení

181

Návrh spoločného uznesenia o slobode prejavu vo Vietname, najmä o prípade Nguyena Vana Hou

13-12-2017 RC-B8-0685/2017

  Motion for a resolution on freedom of expression in Vietnam, notably the case of Nguyen Van Hoa

11-12-2017 B8-0688/2017

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh uznesenia o dodržiavaní zásad právneho štátu na Malte

10-11-2017 B8-0596/2017

Návrh uznesenia o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ

24-10-2017 B8-0578/2017

Návrh spoločného uznesenia o Mjanmarsku, najmä o situácii Rohingov

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o stratégii EÚ pre Sýriu

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Návrh uznesenia o dosiahnutí riešenia v podobe existencie dvoch štátov na Blízkom východe

15-05-2017 B8-0346/2017

Písomné vyhlásenia

9

Písomné vyhlásenie o podpore iniciatívy Odysseus na oživenie Európskej dobrovoľníckej služby

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Premlčané

Podrobnosti

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dátum začatia : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatárov : 91 - 04-01-2017

Písomné vyhlásenie o zvyšovaní povedomia občanov vo vzťahu k smernici EÚ o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Premlčané

Podrobnosti

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Dátum začatia : 09-05-2016
Platné do : 09-08-2016
Počet signatárov : 64 - 28-07-2016

Písomné vyhlásenie o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Premlčané

Podrobnosti

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Dátum začatia : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatárov : 310 - 28-07-2016

Písomné vyhlásenie o priorite európskej stratégie proti demencii

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Premlčané

Podrobnosti

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Dátum začatia : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Počet signatárov : 139 - 12-07-2016

Písomné vyhlásenie o riešení otázok vyplývajúcich z údajov celosvetového indexu hladu

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Premlčané

Podrobnosti

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Dátum začatia : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatárov : 61 - 25-05-2016

Písomné vyhlásenie o love trofejovej zveri

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Premlčané

Podrobnosti

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Dátum začatia : 18-01-2016
Platné do : 18-04-2016
Počet signatárov : 134 - 19-04-2016

Písomné vyhlásenie o darovaní nepredaných potravín, ktoré sú stále vhodné na konzumáciu, charitatívnym organizáciám

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Uzavreté väčšinou

Podrobnosti

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Dátum začatia : 14-10-2015
Platné do : 14-01-2016
Prijaté (dátum) : 14-01-2016
Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 01 k zápisnici z 18-01-2016
Počet signatárov : 388 - 15-01-2016

Písomné vyhlásenie o podpore deinštitucionalizácie osôb so zdravotným postihnutím v EÚ

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Premlčané

Podrobnosti

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Dátum začatia : 25-03-2015
Platné do : 25-06-2015
Počet signatárov : 128 - 26-06-2015

Písomné vyhlásenie o nedostatku adekvátnych zariadení pre mimoškolskú starostlivosť o deti so zdravotným postihnutím v EÚ

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Premlčané

Podrobnosti

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Dátum začatia : 09-03-2015
Platné do : 09-06-2015
Počet signatárov : 175 - 10-06-2015

Parlamentné otázky

215

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 E-006752/2017 Komisia

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 P-006751/2017 Komisia

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Komisia

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Komisia

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Komisia

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Komisia

  Strengthening of fire safety regulations following the Grenfell Tower tragedy

30-06-2017 E-004393/2017 Komisia

  Compliance with fire safety regulations under European Investment Bank (EIB) projects

30-06-2017 E-004392/2017 Komisia

  Funding for brain cancer research, treatment and prevention

30-06-2017 E-004391/2017 Komisia

  Risk of financial crisis in Asia

30-06-2017 E-004390/2017 Komisia

Písomné vysvetlenia hlasovania

76

 

Partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Novým Zélandom (súhlas) (A8-0327/2017 - Charles Tannock)

16-11-2017

. ‒ Labour voted to support the ratification of a Partnership Agreement on cooperation and closer relations between the EU and New Zealand. Labour supports closer cooperation between the EU and New Zealand on global challenges such as the fight against climate change, combating global terrorism and the promotion of sustainable development.

 

Partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Novým Zélandom (uznesenie) (A8-0333/2017 - Charles Tannock)

16-11-2017

. ‒ Labour voted to support the ratification of a Partnership Agreement on cooperation and closer relations between the EU and New Zealand. Labour supports closer cooperation between the EU and New Zealand on global challenges such as the fight against climate change, combating global terrorism and the promotion of sustainable development.

 

Stratégia EÚ a Afriky: podpora rozvoja (A8-0334/2017 - Maurice Ponga)

16-11-2017

In supporting this report, Labour MEPs are taking into account its balanced position on issues of security and migration as well as the progressive commitment it shows to economic and social development in Africa and the importance of supporting this development if we are to reach the Sustainable Development Goals.

 

Činnosť európskeho ombudsmana za rok 2016 (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi)

16-11-2017

The report is written by an S&D colleague. It is a fair and balanced report that highlights the good work of the Ombudsman in holding institutions to account as well as calling for further transparency.

 

Obdobie prijímania delegovaných aktov (A8-0332/2017 - Gesine Meissner)

15-11-2017

Directive 2010/40/EU on the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and for interfaces with other modes of transport (ITS) requires that specifications be adopted, through delegated acts, for actions in four priority areas. The ITS Directive stipulates the power to adopt the delegated acts was conferred on the Commission for a limited period only, until 27 August 2017.
I voted in favour of this proposal which aims to extend the delegation of power for an additional period of five years starting from 27 August 2017. This period would then be tacitly extended for periods of the same duration, unless opposed by Parliament or the Council.

 

Východné partnerstvo: samit v novembri 2017 (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)

15-11-2017

With my Socialist and Labour colleagues I voted in favour of this report because it would highlight the importance of cohesion policy measures as they are often the main provisions that address demographic challenges at the regional and local levels and often complement national and regional strategies.

 

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/004 IT/Almaviva (A8-0346/2017 - Daniele Viotti)

14-11-2017

President, I voted to provide support for workers who have lost their jobs due to the effects of the economic and financial crisis. These workers deserve our solidarity and support to find new jobs.

 

Záchrana životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)

14-11-2017

President, I voted in favour of this report which crucially calls for new cars to be fitted with a range of life-saving technologies, including automated emergency braking, intelligent speed assistance and intelligent seatbelt reminders in all seats. Mandatory safety standards for new cars sold on the European market have not been updated since 2009, and even though there has been progress over a longer time frame, a 6.7% year-to-year reduction was needed over the 2010-2020 period to reach the EU 2020 target. Unfortunately, for the 3rd year in a row, the UK remained among the countries that saw an increase in its figures on road accidents and no significant efforts were made to register a drop in the number of road deaths.

 

Územné typológie (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)

14-11-2017

The fact that these typologies and their methodologies had no legal recognition and were not formally recognised by the European Statistical System was an issue that needed to be addressed to establish them as recognised, impartial statistical typologies. Consequently, the NUTS Regulation needed to be amended. Council had slightly amended the original proposal by the COM. Therefore one short Trilogue was organised between the EP and the Council to agree on a common text.

 

Uznávanie odborných kvalifikácií vo vnútrozemskej plavbe (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)

14-11-2017

President, the inland navigation sector employs some 41 500 workers, but the market consists mostly of SMEs employing fewer than 10 people. The workforce is ageing -self-employed workers in particular- and it is difficult to recruit new young entrants to the professions which are seen as unattractive. As the demand for inland navigation transport is expected to increase, the sector could face a severe shortage of skilled workers in the future. Efficient labour mobility could help address the gap between the demand for mobile workers and the regionally available offer. The adoption of this new regulation will end the current patchwork of certificates on European rivers and help the sector dealing with its staff shortage. In addition, safety of navigation is guaranteed by the common competence requirements for qualification, which also apply to crew members sailing on European rivers with certificates from third countries.

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels