Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • Členka
 • Spojené kráľovstvo Labour Party

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

766

Príprava zasadnutia Európskej rady 19. a 20. októbra 2017 (rozprava)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(5.1)

Priority partnerstva medzi EÚ a Egyptom na roky 2017 – 2020 (rozprava)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(11)

Politické vzťahy EÚ s ASEAN (stručná prezentácia)

02-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-02(18)

Požiarna ochrana v budovách (rozprava)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(15)

Situácia v Severnej Kórei (rozprava)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(13)

Situácia v Severnej Kórei (rozprava) (2)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(13)

Politické vzťahy EÚ s Indiou (stručná prezentácia)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(20)

Mechanizmy riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia v EÚ (rozprava)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(19)

Pakistan, najmä situácia obhajcov ľudských práv a trest smrti

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu o fondoch peňažného trhu

ECON
04-03-2015 A8-0041/2015

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

5

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

2

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

STANOVISKO k príprave povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

3

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

STANOVISKO k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Návrhy uznesení

177

Návrh spoločného uznesenia o Mjanmarsku, najmä o situácii Rohingov

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o stratégii EÚ pre Sýriu

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Návrh uznesenia o dosiahnutí riešenia v podobe existencie dvoch štátov na Blízkom východe

15-05-2017 B8-0346/2017

Návrh uznesenia o stratégii EÚ pre Sýriu

15-05-2017 B8-0331/2017

Návrh spoločného uznesenia o Bangladéši a o manželstvách maloletých

05-04-2017 RC-B8-0252/2017

  Motion for a resolution on Bangladesh, including child marriages

03-04-2017 B8-0254/2017

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o Filipínach – prípad senátorky Leily M. De Limovej

15-03-2017 RC-B8-0193/2017

Písomné vyhlásenia

9

Písomné vyhlásenie o podpore iniciatívy Odysseus na oživenie Európskej dobrovoľníckej služby

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Premlčané

Podrobnosti

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dátum začatia : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatárov : 91 - 04-01-2017

Písomné vyhlásenie o zvyšovaní povedomia občanov vo vzťahu k smernici EÚ o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Premlčané

Podrobnosti

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Dátum začatia : 09-05-2016
Platné do : 09-08-2016
Počet signatárov : 64 - 28-07-2016

Písomné vyhlásenie o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Premlčané

Podrobnosti

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Dátum začatia : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatárov : 310 - 28-07-2016

Písomné vyhlásenie o priorite európskej stratégie proti demencii

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Premlčané

Podrobnosti

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Dátum začatia : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Počet signatárov : 139 - 12-07-2016

Písomné vyhlásenie o riešení otázok vyplývajúcich z údajov celosvetového indexu hladu

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Premlčané

Podrobnosti

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Dátum začatia : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatárov : 61 - 25-05-2016

Písomné vyhlásenie o love trofejovej zveri

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Premlčané

Podrobnosti

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Dátum začatia : 18-01-2016
Platné do : 18-04-2016
Počet signatárov : 134 - 19-04-2016

Písomné vyhlásenie o darovaní nepredaných potravín, ktoré sú stále vhodné na konzumáciu, charitatívnym organizáciám

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Uzavreté väčšinou

Podrobnosti

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Dátum začatia : 14-10-2015
Platné do : 14-01-2016
Prijaté (dátum) : 14-01-2016
Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 01 k zápisnici z 18-01-2016
Počet signatárov : 388 - 15-01-2016

Písomné vyhlásenie o podpore deinštitucionalizácie osôb so zdravotným postihnutím v EÚ

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Premlčané

Podrobnosti

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Dátum začatia : 25-03-2015
Platné do : 25-06-2015
Počet signatárov : 128 - 26-06-2015

Písomné vyhlásenie o nedostatku adekvátnych zariadení pre mimoškolskú starostlivosť o deti so zdravotným postihnutím v EÚ

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Premlčané

Podrobnosti

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Dátum začatia : 09-03-2015
Platné do : 09-06-2015
Počet signatárov : 175 - 10-06-2015

Parlamentné otázky

213

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Komisia

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Komisia

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Komisia

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Komisia

  Strengthening of fire safety regulations following the Grenfell Tower tragedy

30-06-2017 E-004393/2017 Komisia

  Compliance with fire safety regulations under European Investment Bank (EIB) projects

30-06-2017 E-004392/2017 Komisia

  Funding for brain cancer research, treatment and prevention

30-06-2017 E-004391/2017 Komisia

  Risk of financial crisis in Asia

30-06-2017 E-004390/2017 Komisia

  Implementation of EU Common Position on arms exports

30-06-2017 E-004389/2017 Rada

Zákaz pohybu cirkusových zvierat, ktoré patria medzi voľne žijúce druhy, v EÚ

16-05-2017 O-000042/2017 Komisia

Písomné vysvetlenia hlasovania

54

 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)

14-09-2017

There are 80 million disabled persons in the EU and their numbers could reach up to 120 million by 2020 mostly due to the aging of the population of Europe. We need to improve the EU-wide accessibility of products and services to ensure the inclusiveness of our society. Many activities that we take for granted still remain inaccessible to people with disabilities and people with functional limitations.

 

Mnohostranná dohoda o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (ECAA) (A8-0260/2017 - Roberts Zīle)

13-09-2017

This Agreement creates an open framework accessible for European neighbour countries which wish to fully integrate into the European aviation community. The European Common Aviation Area is based on the principles of free market access, freedom of establishment, equal conditions of competition, and common rules including in the areas of safety, security, air traffic management, social issues and environment. The ECAA partner countries commit to align their aviation legislation with the Union acquis. Since this Agreement was originally negotiated, passenger numbers between the EU and the Western Balkans, direct city connections, and the number of carriers have all seen a significant increase. We should therefore recognise the practical relevance of the Agreement and support its extension.

 

Podrobenie akrylfentanylu kontrolným opatreniam (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux)

13-09-2017

Parliament is required under the consultation procedure to deliver its opinion within three months on the draft Council implementing decision on subjecting N -(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N -phenylacrylamide (acryloylfentanyl) to control measures. The report notes that acryloylfentanyl has been available in the EU since April 2016 and has been detected in six Member States. Forty—seven deaths associated with the substance have been reported by three Member States, together with 20 acute intoxications apparently due to acryloylfentanyl.

 

Politické vzťahy EÚ s Indiou (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)

13-09-2017

President, I voted in favour of this report outlining political priorities for EU relations with India. A strengthened partnership between the world’s largest democracies is vital to tackle climate change, preserve global peace and stability and achieve Sustainable Development Goals. I call on both sides to tap the potential of relations between the EU as the world’s leading trading block and India - which tops the ranks of the fastest growing major economies - to fight poverty and inequality, create jobs and growth, and advance gender equality and women’s rights.

 

Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Taliansku (A8-0280/2017 - Giovanni La Via)

13-09-2017

I voted in favour of providing EU Solidarity Funds to Italy in the wake of the terrible earthquakes of last year, because it is vital that EU countries show solidarity with our fellow citizens and governments when they have been affected by national disasters. The UK itself made use of this fund in 2015 when we were hit by flooding, and it is right that we show the same compassion and solidarity to the Italian people affected by these awful earthquakes.

 

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa)

13-09-2017

Today I voted to provide support for workers who have lost their jobs as a result of major changes in world trade patterns due to globalisation. These workers deserve our solidarity and support to find new jobs.

 

Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)

13-09-2017

Aviation activities are a significant source of Greenhouse gas emissions and in the absence of further measures, emissions from international aviation are estimated to quadruple by 2050 compared to 2010 levels. This risks undermining the EU’s and global efforts to live up to the Paris climate commitments and effectively tackle climate change. Further action is needed by the sector to ensure that it plays its role in the fight against climate change.

 

Jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho)

13-09-2017

Labour MEPs voted to adopt this report to update the Annex in Regulation (EC) No 1030/2002 which lays down a uniform format for residence permits for third-country nationals. The Annex shows a new design for such residence permits for increased security.

 

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2017: rozpočtové zdroje na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí; plány pracovných miest ACER a SESAR2 (A8-0282/2017 - Jens Geier)

13-09-2017

Labour MEPs fought extremely hard to place tackling youth unemployment at the forefront of EU policy. I therefore welcome the additional resources to support young people to find a good quality offer of employment, continued education, or apprenticeship.

 

Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (A8-0264/2017 - Bodil Valero)

13-09-2017

President, I voted in favour of this report as I share the concern of many citizens the global arms race and at military approaches to solve political conflicts. EU Member States are violating EU’s common arms export control system and taking conflicting decisions on arms exports, though weapons to be exported are essentially alike and reach similar destinations and end-users. Only 20 Member States fully reported on their arms export.

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels