Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • Členka
 • Spojené kráľovstvo Labour Party

Politické skupiny

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Skupina Strany európskych socialistov - Členka
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Členka
 • 01.07.2014 ... : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Členka

Národné strany

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party (Spojené kráľovstvo)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Labour Party (Spojené kráľovstvo)
 • 01.07.2014 ... : Labour Party (Spojené kráľovstvo)

Predsedníčka

 • 21.09.2004 / 13.03.2007 : Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie a Organizáciou pre regionálnu spoluprácu v južnej Ázii (SAARC)
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Delegácia pre vzťahy s Indiou

Podpredsedníčka

 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie a Juhoázijského združenia pre regionálnu spoluprácu (SAARC)
 • 16.10.2014 ... : Delegácia pre vzťahy s Indiou

Členka

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Výbor pre rozpocty
 • 06.10.1999 / 14.01.2002 : Delegácia pre vztahy s clenskými štátmi ASEAN, juhovýchodnej Ázie a Kórejskou republikou
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Výbor pre rozpočet
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pre rozpočet
 • 15.09.2004 / 20.09.2004 : Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie a Organizáciou pre regionálnu spoluprácu v južnej Ázii (SAARC)
 • 22.09.2004 / 13.03.2007 : Konferencia predsedov delegácií
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre rozpočet
 • 31.01.2007 / 23.10.2007 : Výbor pre rozpočet
 • 15.03.2007 / 11.04.2007 : Delegácia pre vzťahy s Indiou
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Konferencia predsedov delegácií
 • 24.10.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre právne veci
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 14.07.2014 / 15.10.2014 : Delegácia pre vzťahy s Indiou
 • 14.07.2014 ... : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 18.01.2016 / 02.08.2016 : Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 14.03.2018 ... : Osobitný výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky

Náhradníčka

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Výbor pre priemysel, externý obchod , výskum, energiu
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Výbor pre priemysel, zahraničný obchod, výskum a energetiku
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 14.10.2004 / 08.06.2005 : Dočasný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie v rokoch 2007-2013
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Výbor pre zahraničné veci
 • 16.07.2014 ... : Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)
 • 25.02.2015 / 30.11.2015 : Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku
 • 22.05.2015 ... : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 02.12.2015 / 14.01.2016 : Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2)
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Vyšetrovací výbor na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi
 • 19.01.2017 ... : Výbor pre zahraničné veci

Parlamentné činnosti v pléne, 6. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

122

Vysvetlenia hlasovania

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

A6-0274/2009 - SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 95/93 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva

Vysvetlenia hlasovania

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0259/2009 - SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Vysvetlenia hlasovania

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0258/2009 - SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice 86/613/EHS

Vysvetlenia hlasovania

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0261/2009 - SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program podpory hospodárskej obnovy prostredníctvom poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky

Vysvetlenia hlasovania

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0185/2009 - SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady o ochrane zvierat počas usmrcovania

Vysvetlenia hlasovania

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0118/2009 - SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúceho sa obchodovania s výrobkami z tuleňov

Vysvetlenia hlasovania

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0240/2009 - SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane zvierat používaných na vedecké účely

Vysvetlenia hlasovania

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0266/2009 - SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(14)

Lehota ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (rozprava)

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(17)

Správy – v úlohe spravodajcu

3

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

7

STANOVISKO k Európskej iniciatíve za rozvoj mikroúverov na podporu rastu a zamestnanosti

JURI
16-12-2008 JURI_AD(2008)415045

STANOVISKO k iniciatíve Slovinskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Švédskeho kráľovstva, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva a Spolkovej republiky Nemecko na účely prijatia rámcového rozhodnutia Rady o výkone rozhodnutí vydaných v neprítomnosti a o zmene a doplnení rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi, rámcového rozhodnutia 2005/214/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie, rámcového rozhodnutia 2006/783/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na príkazy na konfiškáciu a rámcového rozhodnutia 2008/.../SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce odňatie slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii

JURI
20-05-2008 JURI_AD(2008)404601

STANOVISKO k Bielej knihe o športe

JURI
27-03-2008 JURI_AD(2008)400484

STANOVISKO o zelenej knihe o trhovo orientovaných nástrojoch na účely environmentálnej politiky a súvisiacich politík

ITRE
25-01-2008 ITRE_AD(2008)396745

STANOVISKO o odvetviach kultúrneho priemyslu v Európe

ITRE
27-11-2007 ITRE_AD(2007)394129

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2007

ITRE
12-09-2006 ITRE_AD(2006)376300

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2007 – 2013 ustanovuje program „Občania pre Európu“ na podporu aktívneho európskeho občianstva

BUDG
03-02-2006 BUDG_AD(2006)367755

Návrhy uznesení

19

NÁVRH UZNESENIA o príprave samitu EÚ – India (29. septembra 2008, Marseille)

17-09-2008 B6-0440/2008

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o Pakistane

11-07-2007 RC-B6-0279/2007

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA, o Bangladéši

15-11-2006 RC-B6-0595/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Bangladesh

14-11-2006 B6-0601/2006

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o Srí Lanke

06-09-2006 RC-B6-0471/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Sri Lanka

05-09-2006 B6-0492/2006

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o Nepále

17-05-2006 RC-B6-0282/2006

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o situácii na Srí lanke

17-05-2006 RC-B6-0281/2006

Písomné vyhlásenia

3

Písomné vyhlásenie o uznaní náboženského významu svastiky ako náboženského symbolu mieru

21-02-2005 P6_DCL(2005)0009 Premlčané

Podrobnosti

Robert EVANS , Neena GILL

Dátum začatia : 21-02-2005
Platné do : 21-05-2005
Počet signatárov : 18 - 21-05-2005

Písomné vyhlásenie o reakcii Európskeho parlamentu na katastrofu spôsobenú tsunami v Ázii

10-01-2005 P6_DCL(2005)0001 Premlčané

Podrobnosti

Claude MORAES , Neena GILL , Jo LEINEN , Hartmut NASSAUER , Jan MULDER

Dátum začatia : 10-01-2005
Platné do : 10-04-2005
Počet signatárov : 112 - 10-04-2005

Písomné vyhlásenie týkajúce sa spomienky na 20. výročie katastrofy v Bhopále

26-11-2004 P6_DCL(2004)0051 Premlčané

Podrobnosti

Robert EVANS , Neena GILL , Gérard ONESTA , Thomas MANN , Gérard DEPREZ

Dátum začatia : 26-11-2004
Platné do : 26-02-2005
Počet signatárov : 72 - 26-02-2005

Parlamentné otázky

15

  Tiger conservation

02-12-2008 H-0964/2008 Komisia

  CAP and rising food prices

24-06-2008 H-0517/2008 Rada

  Seasonal migrant workers

24-06-2008 H-0516/2008 Komisia

  Increased prevalence of hepatitis B in Europe

10-06-2008 E-3523/2008 Komisia

  Tackling abuse and neglect of the elderly

10-06-2008 E-3522/2008 Komisia

  Increasing participation in EP elections 2009

03-06-2008 E-3330/2008 Komisia

  Preventing the tiger from extinction

03-06-2008 H-0395/2008 Komisia

  Tigers are close to extinction

27-11-2007 H-0958/2007 Komisia

Požiarna bezpečnosť v hoteloch

12-10-2007 O-0066/2007 Komisia

  Promoting respect for the welfare of animals abroad

08-06-2006 P-2670/2006 Komisia

Parlamentné činnosti v pléne, 5. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

52

  Vote (continuation)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

  More accessible digital content

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(19)

  Vote

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

  Vote (2)

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

  Draft 2004 budget as amended by the Council and Letters of Amendment 1,2,[amp] 3/2004

16-12-2003 P5_CRE(2003)12-16(4)

  European Network and Information Security Agency

18-11-2003 P5_CRE(2003)11-18(9)

  Trans-European networks

17-11-2003 P5_CRE(2003)11-17(8)

  Agenda

05-11-2003 P5_CRE(2003)11-05(3)

  Vote

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

  Vote (2)

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

Správy – v úlohe spravodajcu

9

  Report on the draft general budget of the European Union for the year 2004 as modified by the Council (all sections) (11357/2003 - C5-0600/2003 - 2003/2001(BUD) - 2003/2002(BUD)) and Letters of amendment Nos 1/2004 - (14837/2003 - C5-0570/2003), 2/2004 (14838/2003 - C5-0571/2003) and 3/2004 (14839/2003 - C5-0572/2003) to the draft general budget of the European Union for the financial year 2004 Section I - European Parliament, Section II - Council, Section III - Commission, Section IV - Court of Justice, Section V - Court of Auditors, Section VI - Economic and Social Committee, Section VII - Committee of the Regions, Section VIII (A) - European Ombudsman, Section VIII (B) - European Data Protection Supervisor - Committee on Budgets

BUDG
08-12-2003 A5-0473/2003

  Report on the draft general budget of the European Union for the financial year 2004 - Section I - European Parliament, Section II - Council, Section IV - Court of Justice, Section V - Court of Auditors, Section VI - Economic and Social Committee, Section VII - Committee of the Regions, Section VIII(A) - European Ombudsman, Section VIII(B) - European Data-Protection Supervisor - Committee on Budgets

BUDG
10-10-2003 A5-0350/2003

  Report on the estimates of revenue and expenditure of Parliament for the financial year 2004 - Committee on Budgets

BUDG
30-04-2003 A5-0140/2003

  Report on the proposal for a Council decision adopting a Multiannual Community programme to stimulate the development and use of European digital content on the global networks and to promote linguistic diversity in the Information Society (Enhanced Hughes procedure) - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy

ITRE
07-12-2000 A5-0390/2000

Návrhy uznesení

5

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Nepal

23-10-2002 RC-B5-0547/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Kalimantan

14-03-2001 RC-B5-0187/2001

  Proposition de résolution Sur la situation au Kalimantan (partie indonésienne de l'île de Bornéo)

12-03-2001 B5-0187/2001

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the earthquake in India

14-02-2001 RC-B5-0112/2001

  Proposition de résolution sur le tremblement de terre en Inde

12-02-2001 B5-0112/2001

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Písomné vyhlásenia

1

  Written declaration on religious rights and freedoms in France and the European Union

20-02-2004 P5_DCL(2004)0014 Premlčané

Podrobnosti

Robert EVANS , Alima BOUMEDIENE-THIERY , Neena GILL , Olle SCHMIDT

Dátum začatia : 20-02-2004
Platné do : 06-05-2004
Počet signatárov : 50 - 06-05-2004

Parlamentné otázky

8

  STOA decision to withhold publishing the study of Inedibles in Food Product Packaging

19-02-2004 O-0014/2004 Komisia

  Work of the European Group on Ethics

25-04-2002 H-0331/2002 Komisia

  Closing down tax havens and imposing taxes on currency transactions

24-10-2001 O-0098/2001 Rada

  Rights of homosexuals in the EU institutions

12-10-2001 O-0086/2001 Komisia

  Social Exclusion

27-07-2000 H-0705/2000 Komisia

  Joint Research Centre

06-06-2000 P-1908/2000 Komisia

  Implementation of the Fifth Framework Programme

30-05-2000 H-0507/2000 Komisia

  Establishment of a code of conduct for European multinational companies

23-09-1999 H-0533/1999 Komisia

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels