Malcolm HARBOUR : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 17-02-2010 : Európski konzervatívci a reformisti - Člen
 • 18-02-2010 / 30-06-2014 : Európski konzervatívci a reformisti - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Spojené kráľovstvo)

Predseda 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Konferencia predsedov výborov
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Afganistanom
 • 19-01-2012 / 23-01-2012 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Konferencia predsedov výborov

Náhradník 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Japonskom
 • 22-09-2009 / 09-11-2009 : Výbor pre právne veci

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu a ktorým sa menia smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia (ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012  
- IMCO_AD(2014)522939 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k správe o uplatňovaní regulačného rámca pre elektronické komunikácie  
- IMCO_AD(2013)510798 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES  
- IMCO_AD(2013)506045 -  
-
IMCO 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými spoločnosťami a skupinami  
- IMCO_AD(2013)516976 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení celoúniového interoperabilného systému eCall  
- IMCO_AD(2013)521607 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k európskej obrannej technologickej a priemyselnej základni  
- IMCO_AD(2013)516616 -  
-
IMCO 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie referitoare la sarcina administrativă suportată de întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri)  
- P7_DCL(2010)0088 - Premlčané  
Malcolm HARBOUR , Bendt BENDTSEN , Dennis de JONG , Edit HERCZOG , Olle SCHMIDT  
Dátum začatia : 10-11-2010
Platné do : 17-02-2011
Počet signatárov : 212 - 17-02-2011

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít