Nirj DEVA
 • Nirj
  DEVA
 • Európski konzervatívci a reformisti
 • Člen
 • Spojené kráľovstvo Conservative Party
 • Dátum narodenia: 11. máj 1948, Colombo (Sri Lanka)

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

19

Vyhliadky na mier na Kórejskom polostrove v kontexte nedávneho vývoja (rozprava)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(17)

Program práce

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Program práce (2)

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Program práce (3)

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Situácia v Severnej Kórei (rozprava)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(13)

Situácia v Severnej Kórei (rozprava) (2)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(13)

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2017 – všetky oddiely (rozprava)

25-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-25(13)

Súkromný sektor a rozvoj (stručná prezentácia)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(5)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

SPRÁVA on the private sector and development

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

9

SPRÁVA o zlepšení udržateľnosti dlhu rozvojových krajín

DEVE
28-03-2018 A8-0129/2018

SPRÁVA k budúcnosti vzťahov medzi štátmi AKT a EÚ po roku 2020

DEVE
12-09-2016 A8-0263/2016

SPRÁVA o trustovom fonde EÚ pre Afriku: dôsledky pre rozvoj a humanitárnu pomoc

DEVE
29-06-2016 A8-0221/2016

SPRÁVA o úlohe miestnych orgánov v rozvojových krajinách v rámci rozvojovej spolupráce

DEVE
17-07-2015 A8-0232/2015

SPRÁVA o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ

DEVE
27-01-2015 A8-0012/2015

SPRÁVA o EÚ a celosvetovom rozvojovom rámci na obdobie po roku 2015

DEVE
17-11-2014 A8-0037/2014

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

5

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie

DEVE
31-03-2017 DEVE_AD(2017)599683

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia

DEVE
24-03-2017 DEVE_AD(2017)599689

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017

DEVE
06-09-2016 DEVE_AD(2016)585713

STANOVISKO k návrhu nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557346

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557075

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

33

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

DEVE
06-09-2018 DEVE_AD(2018)623732

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa vypovedá Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom‏

DEVE
21-02-2018 DEVE_AD(2018)615505

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa vypovedá Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom

DEVE
20-02-2018 DEVE_AD(2018)615384

STANOVISKO k budúcemu VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020

DEVE
31-01-2018 DEVE_AD(2018)612385

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie)

DEVE
24-10-2017 DEVE_AD(2017)609284

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva

DEVE
13-10-2017 DEVE_AD(2017)608037

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018

DEVE
27-09-2017 DEVE_AD(2017)609383

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 230/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj na podporu stability a mieru

DEVE
05-07-2017 DEVE_AD(2017)601264

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy

DEVE
03-05-2017 DEVE_AD(2017)599579

STANOVISKO k palmovému oleju a odlesňovaniu dažďových pralesov

DEVE
02-03-2017 DEVE_AD(2017)594062

Inštitucionálne návrhy uznesení

8

Návrh spoločného uznesenia o humanitárnej situácii v Južnom Sudáne

10-11-2014 RC-B8-0213/2014

Návrh uznesenia o humanitárnej situácii v Južnom Sudáne

05-11-2014 B8-0214/2014

Návrh spoločného uznesenia o reakcii EÚ na prepuknutie epidémie eboly

17-09-2014 RC-B8-0107/2014

Návrh spoločného uznesenia o porušovaní ľudských práv v Bangladéši

17-09-2014 RC-B8-0097/2014/rev. 1

Návrh uznesenia o reakcii EÚ na prepuknutie epidémie eboly

16-09-2014 B8-0107/2014

Písomné vyhlásenia

2

Písomné vyhlásenie o riešení otázok vyplývajúcich z údajov celosvetového indexu hladu

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Premlčané

Podrobnosti

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Dátum začatia : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatárov : 61 - 25-05-2016

Písomné vyhlásenie o pokračujúcej podpore Európskej únie pri odstraňovaní detskej obrny

09-03-2015 P8_DCL(2015)0008 Uzavreté väčšinou

Podrobnosti

Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER

Dátum začatia : 09-03-2015
Platné do : 09-06-2015
Prijaté (dátum) : 09-06-2015
Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 01 k zápisnici z 11-06-2015
Počet signatárov : 404 - 10-06-2015

Otázky na písomné zodpovedanie

4

  Glyphosate / British Agriculture

05-09-2017 P-005517/2017 Komisia

  Future of ACP countries' banana production

08-02-2017 E-000884/2017 Komisia

  Scope of EU development instruments as regards middle-income countries

19-09-2014 E-007021/2014 Komisia

  VP/HR - The reopening of the EU-DPRK Human Rights Dialogue

17-09-2014 E-006955/2014 Komisia

Otázky na ústne zodpovedanie

1

Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie

05-05-2015 O-000046/2015 Komisia

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M019
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M019
  1047 Brussels