Mary HONEYBALL : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Členka

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Spojené kráľovstvo)

Podpredsedníčka 

 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre právne veci
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre právne veci

Náhradníčka 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegácia pre vzťahy s Palestínou
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Palestínou

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii  
- FEMM_AD(2015)560730 -  
-
FEMM 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k digitalizácii európskeho priemyslu  
- CULT_AD(2017)593851 -  
-
CULT 
STANOVISKO k správe o uplatňovaní smernice Rady 2004/113/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu  
- JURI_AD(2016)589255 -  
-
JURI 
STANOVISKO k prístupu verejnosti k dokumentom (článok 116 ods. 7 rokovacieho poriadku) za obdobie 2014 – 2015  
- JURI_AD(2016)571798 -  
-
JURI 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Rokovania so Spojeným kráľovstvom po jeho oznámení o plánovanom vystúpení z Európskej únie (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017) EN  
 

Leaving the EU with no transitional arrangements would have catastrophic consequences on jobs and our economy. To provide stability for people and businesses, the only viable solution would mean agreeing to measures falling under the jurisdiction of the European Court of Justice.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o predchádzaní sexizmu voči ženám v reklame  
- P8_DCL(2016)0067 - Premlčané  
Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Constance LE GRIP , Mary HONEYBALL , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Laura FERRARA , Barbara MATERA , Liliana RODRIGUES , Marc TARABELLA , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 100 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva  
- P8_DCL(2016)0052 - Premlčané  
Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD  
Dátum začatia : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatárov : 310 - 28-07-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít