Regina BASTOS : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Social Democrata (Portugalsko)

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Osobitný výbor pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Náhradníčka 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (prepracované znenie)  
- IMCO_AD(2013)516701 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva  
- IMCO_AD(2013)516700 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k programu pre primerané, bezpečné a udržateľné dôchodky  
- FEMM_AD(2013)502102 -  
-
FEMM 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu a ktorým sa menia smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia (ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012  
- IMCO_AD(2014)522939 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k sociálnej ochrane pre všetkých vrátane samostatne zárobkovo činných osôb  
- FEMM_AD(2013)519823 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k Plánu postupu v energetike do roku 2050  
- IMCO_AD(2012)496509 -  
-
IMCO 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o požiarnej bezpečnosti v domácnosti  
- P7_DCL(2012)0035 - Premlčané  
Emma McCLARKIN , Regina BASTOS , Dennis de JONG , Robert ROCHEFORT , Marc TARABELLA  
Dátum začatia : 19-11-2012
Platné do : 19-02-2013
Počet signatárov : 189 - 20-02-2013
Písomné vyhlásenie o vypracovaní európskych štatútov pre vzájomné spoločnosti, združenia a nadácie  
- P7_DCL(2010)0084 - Prijaté  
Marc TARABELLA , Regina BASTOS , Pascal CANFIN , Marie-Christine VERGIAT , Renate WEBER  
Dátum začatia : 10-11-2010
Platné do : 10-03-2011
Prijaté (dátum) : 10-03-2011
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2011)0101
Počet signatárov : 386 - 10-03-2011

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít