• Monika   SMOLKOVÁ  

Monika SMOLKOVÁ : Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu - 8. volebné obdobie 

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie)  
- CULT_AD(2018)625322 -  
-
CULT 
STANOVISKO o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010  
- REGI_AD(2016)582277 -  
-
REGI 
STANOVISKO k zlepšeniu prepojenia a dostupnosti dopravnej infraštruktúry v strednej a východnej Európe  
- REGI_AD(2016)576884 -  
-
REGI