Monika SMOLKOVÁ : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Členka

Národné strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : SMER-Sociálna demokracia (Slovensko)

Člen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre regionálny rozvoj
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Ukrajina
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre regionálny rozvoj

Náhradníčka 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
  • 20-05-2010 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie

all-activities 

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k Programu pre nové zručnosti a nové pracovné miesta  
- REGI_AD(2011)465038 -  
-
REGI 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k malým a stredným podnikom (MSP): konkurencieschopnosť a možnosti podnikania  
- REGI_AD(2012)487810 -  
-
REGI 
STANOVISKO k uvoľneniu potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu  
- REGI_AD(2011)456617 -  
-
REGI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít