Monika SMOLKOVÁ : Písomné vysvetlenia hlasovania 

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 183

Dohľad nad trhom a súlad výrobkov (A8-0277/2018 - Nicola Danti)  
 

Hlasovala som za správu, pretože posilnenie jednotného trhu s tovarom považujem za proces, ktorým vieme zabrániť uvádzanie nevyhovujúcich výrobkov na trh Únie. Mrzí ma, že v súčasnosti presadzovanie pravidiel dohľadu nad trhom hodnotíme ako nedostatočné, preto vítam nový balík návrhov o výrobkoch, ktorý predložila Komisia, a konkrétnejšie návrh, v ktorom sa stanovujú pravidlá a postupy týkajúce sa dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie. Myslím si, že dosiahnutie tohto cieľa je možné zabezpečiť posilnením dohľadu nad trhom, poskytovaním jasných, transparentných a komplexných pravidiel hospodárskym subjektom, zintenzívnením kontrol súladu a podporovaním užšej cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva vrátane spolupráce s colnými orgánmi. Očakávam, že navrhnutými opatreniami zabezpečíme vyššiu úroveň ochrany občanov, ktorí sú vystavení potenciálne nebezpečným výrobkom, ktoré často súvisia s porušením iných právnych predpisov Únie a ktoré oslabujú európske normy v oblasti práce, zdravia a životného prostredia a narúšajú hospodársku súťaž.

Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso)  
 

Bezpečnosť potravín je citlivou záležitosť prvoradého záujmu pre všetkých občanov Únie. Nedávne incidenty súvisiace s bezpečnosťou potravín však preukázali potrebu zavedenia primeraných opatrení v núdzových situáciách, ktoré by zabezpečili, aby všetky potraviny, bez ohľadu na ich typ a pôvod, a všetky krmivá podliehali spoločným opatreniam v prípade vážneho nebezpečenstva pre ľudské zdravie, zdravie zvierat alebo životné prostredie. Súhlasím s tým, že je potrebné počas analýzy rizika zabezpečiť transparentný, nezávislý, nepretržitý a inkluzívny proces oznamovania rizika, do ktorého by boli zapojení hodnotitelia a manažéri rizika Únie a jednotlivých štátov. Podporila som uznesenie, lebo som presvedčená, že tento proces by mal získať späť dôveru občanov v to, že sa celý proces opiera o cieľ tohto nariadenia, ktorým je zabezpečiť vysokú úroveň ľudského života a zdravia a ochranu záujmov spotrebiteľov. Od návrhu očakávam, že tento proces bude schopný prispieť k participatívnemu a otvorenému dialógu medzi všetkými zainteresovanými stranami, najmä verejnosťou, aby sa v rámci procesu analýzy rizika zabezpečila prevaha len verejného záujmu, presnosť, komplexnosť, transparentnosť, jednotnosť a zodpovednosť.

Ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie (A8-0398/2018 - Virginie Rozière)  
 

Aj keď ochrana oznamovateľov prešla v Európe v posledných desaťročiach výraznými zmenami, myslím si, že potenciál oznamovania sa ani zďaleka nevyužíva na maximum. Keďže naďalej v rámci Únie dochádza k rôznym druhom poškodzovania všeobecného záujmu, či už ide o environmentálne otázky, boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam alebo korupcii, alebo dokonca o verejné zdravie, považujem za správne, že prijímame opatrenia, ktorými sa zaručí vysoká úroveň ochrany oznamovateľov v Európskej únii (EÚ), a to vo verejnom aj v súkromnom sektore, ako aj vo vnútroštátnych inštitúciách a v inštitúciách EÚ. Uznesenie som podporila aj preto, že pre totožnosť osôb, ktoré podávajú hlásenie, je potrebné zabezpečiť vysokú mieru dôvernosti. Ukázalo sa, že vďaka dodržiavaniu tohto kritéria sa zlepšil počet prijatých oznámení. V danom kontexte sa stotožňujem s tým, aby sa posilnili ustanovenia skúmaného textu v tejto otázke a stanovila sa pevná zásada dôvernosti, od ktorej sa môže upustiť len vo výnimočných a presne vymedzených prípadoch. Verím, že na základe prijatých opatrení sa z úrovne jednotlivých členských štátov vynaloží maximálne úsilie o ochranu osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie.

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)  
 

Plasty síce zohrávajú v hospodárstve užitočnú úlohu a majú neodmysliteľné využitie v mnohých odvetviach, ale svetová výroba plastov sa výrazne zvýšila a v roku 2017 dosiahla 348 miliónov ton. Podiel Európy na tejto výrobe predstavoval 18,5 % (64,4 milióna ton, čo je zvýšenie o 3,4 % v porovnaní s výrobou v predchádzajúcom roku). Znepokojuje ma, že vychádzajúc z týchto čísiel a akčných plánov obehového hospodárstva dochádza k nepretržitému nárastu vzniku plastového odpadu a jeho úniku do životného prostredia, a najmä morského prostredia. Som presvedčená o tom, že ak chceme dosiahnuť skutočne obehový životný cyklus plastov a znížiť celkové množstvo plastov v životnom prostredí, musíme urýchlene riešiť tento problém. Podporila som uznesenie, lebo si myslím, že závažný negatívny vplyv niektorých plastových výrobkov na životné prostredie, zdravie a hospodárstvo si vyžaduje právny rámec na účinné zníženie uvedených závažných negatívnych vplyvov, a to aj obmedzením umiestňovania na trh konkrétnych jednorazových výrobkov, pre ktoré už existujú alternatívy, ktoré viac zodpovedajú požiadavkám obehového hospodárstva.

Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (A8-0077/2019 - Brando Benifei)  
 

Arabské povstania v regióne MENA, ktoré sa všeobecne nazývajú ,,Arabská jar“, boli nepochybne udalosťami, ktoré veľmi výrazným spôsobom ovplyvnili región Blízkeho východu a severnej Afriky. Tieto povstania predstavovali masový odpor proti autoritatívnym režimom a zhoršujúcim sa sociálno-ekonomickým podmienkam. Mrzí ma, že v regióne aj naďalej existuje mnoho ozbrojených konfliktov a tisíce ľudí bolo zavraždených a zmizlo a milióny boli vysídlené. Vážne ma znepokojuje, že ISIS a iné džihádistické skupiny páchajú zverstvá vrátane brutálnych popráv a neopísateľného sexuálneho násilia, únosov, mučenia, násilného obracania na vieru a zotročovania žien a dievčat. Uznesenie som podporila, lebo predkladaná správa nielen hodnotí situáciu po ôsmich rokoch v týchto krajinách od Arabskej jari, ale poukazuje aj na nedostatky v politikách Európskej únie (EÚ) a predkladá návrhy a postupy. Aj keď nie je možné určiť jedno riešenie, ktoré by vyhovovalo všetkým dotknutým krajinám, očakávam, že poskytovanie pracovných príležitostí, uľahčenie podnikania, zlepšenie kvality vzdelávania a zapojenie mladých ľudí do procesu rozhodovania sa stanú kľúčovými opatreniami, ktoré sa zohľadnia v činnosti EÚ pri navrhovaní politík EÚ v tomto regióne.

Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)  
 

Energetický systém Európy v poslednom období prechádza hlbokými zmenami. Od roku 1966 sa trhy s elektrinou postupne otvorili, čo podporilo hospodársku súťaž a zníženie cien. Výroba elektrickej energie sa z centralizovaného systému zmenila na oveľa viac decentralizovanú, a to vďaka pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a ďalším technológiám. Myslím si, že spoločný cieľ zvýšiť do roku 2030 podiel energie z obnoviteľných zdrojov v elektroenergetickom odvetví prinajmenšom na 45 % a do roku 2050 úplne dekarbonizovať energetický systém nás núti, aby sme neustále prijímali také opatrenia, ktoré budú schopné prispôsobiť sa novým trhovým okolnostiam. Za rovnako dôležité v tejto oblasti považujem aj to, aby Únia okamžite investovala do prepojenosti na európskej úrovni s cieľom zabezpečiť prenos energie prostredníctvom vysokonapäťových sústav na prenos elektrickej energie. Podporila som uznesenie, lebo sa stotožňujem s tým, aby aktivizácia trhov s elektrinou bola flexibilnejšia a plne integrovala všetkých trhových aktérov vrátane výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov, poskytovateľov nových energetických služieb, uskladňovania energie a flexibilného dopytu.

Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre (A8-0086/2019 - Michał Boni)  
 

Pneumatiky považujem za viac než len energetický výrobok, pretože sú aktívnym bezpečnostným prvkom a sú jediným kontaktným bodom medzi vozidlom a cestou. Aj mňa osobne znepokojuje, že oder pneumatík počas používania sa stal významným zdrojom mikroplastov, ktoré sú škodlivé nielen pre životné prostredie, ale aj pre ľudské zdravie. Keďže pneumatiky sa vyznačujú viacerými parametrami, ktoré sú navzájom prepojené, zlepšenie hoci len jedného parametra, akým je napríklad valivý odpor, môže mať nepriaznivý vplyv na iné, akým je napríklad priľnavosť za mokra, zatiaľ čo zlepšenie priľnavosti za mokra môže mať nepriaznivý vplyv na vonkajší hluk valenia. Podporila som uznesenie, lebo prichádza s opatreniami na riešenie označovania pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť prípadne na iné základné parametre a zníženie valivého odporu pneumatík môže výrazne prispieť k palivovej úspornosti v oblasti cestnej dopravy, a tým aj k zníženiu emisií a dekarbonizácii odvetvia dopravy. Správu som podporila aj preto, aby sa podporili výrobcovia pneumatík, ktorí budú schopní optimalizovať všetky parametre nad rámec dosiahnutých noriem.

Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza (A8-0089/2019 - Tanja Fajon)  
 

Vytvorenie priestoru bez vnútorných hraníc, v ktorom je možný voľný pohyb osôb a tovaru, považujem za jeden z najväčších úspechov Európskej únie (EÚ) a je jedným z jej najhmatateľnejších prínosov pre európskych občanov a podniky. Žiaľ, v posledných rokoch sme svedkami rastúceho počtu problémov v oblasti migrácie, mobility a bezpečnosti. Znepokojuje ma, že napriek posilneniu vonkajších hraníc zavedením nových opatrení a systémov informačných technológií sa dôvera medzi členskými štátmi naďalej oslabuje a narúšajú sa aj samotné princípy solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti. S potešením som privítala navrhované nariadenie, ktoré poskytuje finančný rámec na pevné a účinné riadenie hraníc pri súčasnom zabezpečení voľného pohybu osôb. Predmetné nariadenie ustanovuje nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza, ktoré je súčasťou Fondu pre integrované riadenie hraníc, a zameriava sa výlučne na činnosti súvisiace s kontrolami osôb v kontexte hraničných kontrol. Za veľmi pozitívne považujem najmä zvýšené finančné krytie pridelené tomuto fondu, vyššiu flexibilitu s cieľom účinnejšie reagovať na meniace sa výzvy, zameranie na kvalitu výdavkov, ako aj lepší rámec monitorovania a hodnotenia.

Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton)  
 

Únia si stanovila za cieľ poskytnúť svojim občanom priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb spolu s primeranými opatreniami týkajúcimi sa predchádzania trestnej činnosti a boja s ňou a zaisťovania vnútornej bezpečnosti. Tento cieľ považujem za dôležitý najmä preto, že charakter trestnej a teroristickej činnosti sa v posledných rokoch neustále vyvíja. Hlasovala som za správu, lebo právny rámec systému ECRIS doteraz nepokrýval žiadosti týkajúce sa štátnych príslušníkov tretích krajín v dostatočnej miere. Som presvedčená o tom, že nedávne teroristické útoky dostatočne preukázali naliehavosť posilnenia výmeny príslušných informácií, najmä pokiaľ ide o rozšírenie systému ECRIS tak, aby zahŕňal informácie o štátnych príslušníkoch tretích krajín. Aj keď teraz je možné na výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín používať systém ECRIS, nie je zavedený žiadny postup ani mechanizmus na to, aby táto výmena bola efektívna. Očakávam, že Komisia prijme všetky potrebné opatrenia na dosiahnutie interoperability a prepojenia spoločnej komunikačnej infraštruktúry ECRIS so všetkými ostatnými príslušnými databázami Únie na účely presadzovania práva, kontroly hraníc a justičnej spolupráce.

Centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton)  
 

Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) bol úspešne vytvorený v apríli 2012. Jeho cieľom je uľahčiť výmenu informácií o osobách odsúdených za trestné činy trestnými súdmi v Európskej únii (EÚ). Mrzí ma, že výmena informácií týkajúcich sa štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom systému ECRIS je v súčasnosti takmer nemožná pre absenciu účinného, osobitného postupu. Za nedostatočné to považujem aj preto, že doteraz museli členské štáty zasielať „plošné žiadosti“ všetkým ostatným členským štátom, čo vytváralo značnú administratívnu záťaž pre tie orgány, ktoré nedisponovali požadovanými informáciami. Je pochopiteľné, že táto skutočnosť do značnej miery odrádza od používania systému ECRIS v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, v dôsledku čoho sa systém používa iba v 5 % takýchto prípadov. Podporila som uznesenie, pretože týmto nariadením ECRIS-TCN sa ustanovuje vytvorenie a riadenie centralizovaného systému, zodpovednosť prevádzkovateľov údajov a prístupové práva k tejto centralizovanej databáze. Som rada, že aktuálnym nariadením sa zavádzajú prísne pravidlá prístupu do systému ECRIS-TCN a potrebné záruky vrátane povinnosti členských štátov zbierať a využívať údaje. Stanovujú sa aj spôsoby, ako môžu jednotlivci uplatňovať svoje práva na náhradu škody, prístup, opravu, vymazanie a nápravu, a to najmä právo na účinný prostriedok nápravy, a dozor nezávislých verejných orgánov nad operáciami spracúvania.

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  11G205
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08016
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Poštová adresa 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11G205
  1047 Brussels
   
  Contact data: