Monika SMOLKOVÁ : Písomné vysvetlenia hlasovania 

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 183

Stav diskusie o budúcnosti Európy (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo)  
 

Za posledné roky Európska únia (EÚ) čelila mnohým krízam, ktoré preverili jej odolnosť a kapacitu rozhodne a jednotne konať. Aj keď niektoré problémy sa EÚ v spolupráci s členskými štátmi podarilo vyriešiť, mnohé zo závažných problémov uplynulých rokov sú ešte len v procese riešenia, ale stále vyriešené nie sú. Som presvedčená o tom, že problémy, ako sú migrácia, kybernetická bezpečnosť, medzinárodný obchod, humanitárne krízy, pandémie, ľudské práva, rozvojová spolupráca, boj proti daňovým únikom a daňovým rajom a ďalšie, nedokáže vyriešiť jediná krajina, preto aj ich riešenia z môjho pohľadu si vyžadujú konanie na nadnárodnej úrovni, a to aj v rámci existujúcich medzinárodných organizácií. Mrzí ma – a často sa s tým stretávam pri stretnutiach s občanmi –, že „Bruselu“ sa často prisudzujú nepopulárne rozhodnutia, ktoré škodia Európe a zároveň podporujú protieurópske nálady a diskreditujú inštitúcie EÚ. Som rada, že v Európe existuje veľká politická väčšina, ktorá nás vyzýva, aby sme spoločne pokračovali v tom, čo robíme dobre v súčasnosti, a aby sme sa spoločne chopili veľkých výziev, ktorým čelíme ako Európania. Očakávam, že všetky inštitúcie a orgány EÚ vrátane Komisie, Európskej centrálnej banky, Európskej investičnej banky a jednotného mechanizmu dohľadu budú naďalej zintenzívňovať svoje komunikačné úsilie s cieľom lepšie objasniť činnosť, ktorú vykonávajú, a zlepšia aj informovanosť občanov EÚ.

Rokovania Výboru pre petície v roku 2018 (A8-0024/2019 - Cecilia Wikström)  
 

Aj keď štatistické údaje za rok 2018 nie sú zatiaľ k dispozícii, a predložená správa je zjednodušenou verziou pravidelnej správy o rokovaniach výboru podporila som uznesenie lebo považujem za správne, aby činnosť výboru za uplynulý rok zhodnotili jeho súčasní členovia. Petičné právo vnímam ako otvorený, demokratický a transparentný mechanizmus vďaka ktorému sa môžu ľudia obrátiť na svojich priamo volených zástupcov s formálnou sťažnosťou, najmä ak sa týka oblasti činnosti Európskej únie. Keďže v súčasnom volebnom období je táto správa poslednou, ktorú výbor podáva za celý kalendárny rok oceňujem, že v snahe zjednodušenia používania webového portálu pre petície a vytvorenia ústretovejšej platformy sa vykonalo mnoho technických zlepšení, ako je ďalší vývoj funkcie vyhľadávania, zvýšenie počtu zobrazovaných výsledkov, umožnenie vyhľadávania petícií prostredníctvom zvýraznených kľúčových slov v názve a zhrnutí obsahu petície a zavedenie konkrétnejších oznámení používateľom v ich jazyku. Ako pozitívne vnímam aj to, že naďalej prebieha vykonávanie technických zlepšení, napríklad zavedenie nového editora pre často kladené otázky (FAQ) a ďalšie vylepšenia modulu správy portálu.

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) (A8-0030/2019 - João Ferreira)  
 

Pobrežie Slonoviny je krajinou s viac ako 20 miliónmi obyvateľov a viac ako 60 etnickými skupinami. Znepokojuje ma, že v krajine je stále obrovská nerovnosť a index rozvoja, ako aj iné sociálne ukazovatele nám poskytujú alarmujúci obraz. Aj keď odvetvie rybolovu prispieva k hospodárstvu len málo, menej ako 1 % HDP, je pre krajinu prínosné, že prvá dohoda o partnerstve v sektore rybolovu bola medzi Republikou Pobrežia Slonoviny a Európskym spoločenstvom uzavretá pred 28 rokmi a od roku 2007 sa táto dohoda automaticky predlžovala vždy na ďalšie šesťročné obdobia. Keďže platnosť 5-ročného protokolu skončila 30. júna 2018, privítala som, že Komisia na základe príslušných smerníc uskutočnila s vládou Pobrežia Slonoviny nové rokovania s cieľom uzavrieť nový protokol k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Republikou Pobrežia Slonoviny. Podporila som uznesenie, lebo verím, že po podpísaní nového protokolu sa zlepší koordinácia medzi poskytovanou sektorovou podporou v rámci dohody o rybolove a nástrojmi, ktoré sú k dispozícii v rámci rozvojovej spolupráce.

Program EÚ pre boj proti podvodom (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)  
 

Hlasovala som za uznesenie, lebo si myslím, že program Európskej únie (EÚ) pre boj proti podvodom by sa mal primerane zaoberať rôznorodosťou právnych a administratívnych systémov členských štátov s cieľom vyriešiť nezrovnalosti. Význam preventívnych opatrení Komisie a Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) považujem za nepopierateľný, ale za dôležité pokladám aj posilnenie vykonávania systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) a informačného systému pre boj proti podvodom (AFIS) a dokončenie vnútroštátnych stratégií boja proti podvodom. Stotožňujem sa s tým, že v súvislosti s týmito aktivitami je taktiež potrebné vypracovať rámec digitalizácie všetkých postupov pri vykonávaní politík Únie, ktorý by mali uplatňovať všetky členské štáty. Oceňujem, že program podporuje spoluprácu medzi správnymi orgánmi a orgánmi presadzovania práva členských štátov a medzi týmito orgánmi a Komisiou vrátane úradu OLAF, ako aj ostatnými príslušnými orgánmi a agentúrami Únie.

Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie (A8-0310/2018 - Alain Cadec)  
 

Podporila som uznesenie, na základe ktorého sa stanovuje viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie a ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie rýb a rybolov v Baltskom mori. Aj keď pri predkladaní tohto návrhu pre západné vody Komisia v zásade prevzala ustanovenia viacročného prístupu k riadeniu rybárstva, ktorý bol odsúhlasený nedávno v rámci plánu pre Severné more, stotožňujem sa s tým, že podľa zásad spoločnej rybárskej politiky je potrebné zabezpečiť rovnaké podmienky a spravodlivú hospodársku súťaž medzi morskými oblasťami. Taktiež súhlasím s tým, že vo všetkých viacročných plánoch by mal existovať jednotný rámec a v súvislosti so zásadami pre stanovenie kvót by nemali existovať žiadne osobitné výnimky pre morské oblasti. Myslím si, že plán pre Baltské more a plán pre Severné more môžu poskytnúť dobrý základ pre viacročný riadiaci plán pre západné vody. Verím, že riadenie rybárstva sa v ďalšom období bude zakladať na najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach a Európsky parlament v rámci dohľadu nad týmto procesom potvrdí úlohu spoluzákonodarcu v oblasti viacročného riadenia rybárstva.

Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz)  
 

Práva a povinnosti vyplývajúce z občianstva Európskej únie (EÚ) sú stanovené v právnych predpisoch EÚ. Mrzí ma, že napriek zavedeniu ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ, sa jeho potenciál ešte stále naplno nerozvinul. Žiaľ, neuspokojivý spôsob riešenia kríz s významným sociálno–ekonomickým dosahom prehĺbil sklamanie občanov nad niektorými výsledkami projektu európskej integrácie, čo v konečnom dôsledku viedlo k vzniku populistických a nacionalistických ideológií, ktoré sú v rozpore s európskymi hodnotami. Myslím si, že je dôležité, aby občania vnímali občianstvo EÚ ako významné privilégium. Aj keď v EÚ existuje viac ako 400 informačných centier siete Europe direct, ktoré prispievajú k tomu, ako Komisia informuje o politikách EÚ, občania vôbec alebo len málo poznajú tieto kancelárie. Článok 20 ZFEÚ zabezpečuje občanom právo voliť a byť volení vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Keďže v mesiaci máj nás čakajú voľby do EP, verím že Európania využijú svoje právo vyplývajúce z občianstva EÚ a pomôžu vylepšiť nelichotivé štatistiky volieb do EP.

Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure)  
 

Aj keď počiatočné skúsenosti s posilnenou spoluprácou poukazujú na ťažkosti spojené s uplatňovaním tejto koncepcie vzhľadom na obmedzené ustanovenia zmlúv, ktoré sa týkajú jej praktického vykonávania, a na absenciu dostatočných nadväzujúcich krokov vykonaných inštitúciami Únie, posilnenú spoluprácu považujem za jednotný inštitucionálny rámec Európskej únie (EÚ), na základe ktorého je možné dosiahnuť spoločné ciele a zaručiť zásadu rovnosti všetkých občanov. Som rada, že posilnená spolupráca priniesla uspokojivé výsledky v rôznych oblastiach (oblasti práva vo veci rozvodu, pravidlá týkajúce sa majetkových režimov, európsky jednotný patent a Európsku prokuratúru, dane z finančných transakcií...). Hlasovala som za prednesenú správu, lebo som presvedčená o tom, že posilnená spolupráca umožní zúčastneným členským štátom dosiahnuť spoločný cieľ alebo iniciatívu a prekonať paralýzu v rámci rokovaní alebo ich blokovanie iným členským štátom alebo členskými štátmi v prípade, že sa vyžaduje jednomyseľnosť. Od navrhnutých opatrení očakávam, že posilnená spolupráca sa v budúcnosti nebude považovať za nástroj vylúčenia alebo rozdelenia členských štátov, ale za pragmatické riešenie na podporu európskej integrácie.

Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou (A8-0033/2019 - Mercedes Bresso)  
 

Podporila som uznesenie, lebo kontrolu orgánov Európskej únie (EÚ) vnímam ako jedno z hlavných poslaní Európskeho parlamentu a povinnosť Komisie zodpovedať sa Parlamentu, ktorá je základnou zásadou fungovania EÚ a vnútornej demokratickej kontroly. Vzhľadom na to, že Komisia nadobudla zákonodarné právomoci prostredníctvom delegovaných aktov, vďaka ktorým získala aj silnejšiu politickú úlohu, považujem za správne, aby vznikla aj väčšia potreba posilnenia práva na doplnenie efektívnosti právnych predpisov. Je pochopiteľné, že vplyvom týchto zmien v procese tvorby práva a posilnenia legislatívnej úlohy výkonnej moci vzniká potreba posilnenia postupov parlamentnej kontroly. Aj keď sa celkovo javí, že Parlament má k dispozícii silné nástroje politickej kontroly nad Komisiou, myslím si, že je potrebné zlepšiť ich reálnu použiteľnosť a lepšie ich prispôsobiť výzvam špecifickým pre inštitucionálnu štruktúru EÚ. Od navrhnutých opatrení preto očakávam, že Parlament po voľbách uskutoční reformu svojich pracovných postupov s cieľom posilniť vykonávanie svojich funkcií v oblasti politickej kontroly nad Komisiou.

Vykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli)  
 

Podľa Súdneho dvora Európskej únie (EÚ) sú základné práva uznané v charte ako jadro právnej štruktúry EÚ a ich dodržiavanie je možné považovať za nevyhnutné podmienky zákonnosti každého aktu EÚ. Aj keď právne predpisy EÚ sú realizované v súlade s právami a zásadami zakotvenými v nich, stotožňujem sa s názorom, že ešte stále sú ťažkosti, ktoré sú spojené s ich aktívnou podporou a zabezpečením ich plnenia. Vítam predkladanie výročných správ o uplatňovaní charty Komisiou a súhlasím s názorom, aby došlo k preskúmaniu tejto stratégie, ktorá bola vypracovaná v roku 2010, a aby vzhľadom na nové výzvy a inštitucionálnu realitu, najmä po brexite, došlo k jej aktualizácii. V plnom rozsahu podporujem návrh, aby Komisia zabezpečila komplexné posúdenie vplyvu prostredníctvom vyváženého hodnotenia hospodárskych, sociálnych a environmentálnych dôsledkov a preskúmania svojho rozhodnutia zaradiť otázky o základných právach do troch existujúcich kategórií – ekonomických, sociálnych a environmentálnych vplyvov – a aby vytvorila dve špecifické kategórie s názvom Účinky na základné práva a Posúdenie vplyvu na rodovú rovnosť, aby sa zaručilo, že sa budú posudzovať všetky aspekty základných práv.

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes)  
 

Aj keď postup Európskej únie pre povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín je jedným z najprísnejších na svete, hodnotenie vykonávania nariadenia odhalilo, že ciele ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia sa nedosahujú v plnej miere a profylaktické používanie prípravkov na ochranu rastlín je možné považovať za znepokojujúce. Za znepokojujúce považujem aj to, že používanie prípravkov na ochranu rastlín v oblastiach, ktoré využíva verejnosť alebo zraniteľné skupiny je nevhodné a používanie pesticídov v EÚ má od roku 2009 stúpajúci trend. O týchto skutočnostiach svedčia údaje zhromaždené Organizáciou OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ktoré konštatujú, že v rámci EÚ v roku 2016 sa použilo 368 588 ton pesticídov, čo predstavuje 11,8% celosvetovej spotreby. Keďže mnoho poľnohospodárskych produktov z tretích krajín má nižšiu úroveň ochrany ľudského zdravia, zdravia zvierat a životného prostredia, privítala som kroky osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov (PEST), ktorý predložil opatrenia, ktoré môžu výrazným spôsobom pomôcť pri riešení nedostatkov v postupe Únie pre povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín. Od navrhnutých opatrení očakávam, že členské štáty a Komisia zabezpečia účinnejšiu kontrolu poľnohospodárskych výrobkov dovážaných z tretích krajín a vyvinú väčšie úsilie na zastavenie obchodu s nelegálnymi prípravkami na ochranu rastlín.

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  11G205
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08016
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Poštová adresa 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11G205
  1047 Brussels
   
  Contact data: