Monika SMOLKOVÁ : Písomné vysvetlenia hlasovania 

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 183

Správa o Srbsku za rok 2018 (A8-0331/2018 - David McAllister)  
 

Pristúpenie k EÚ je a vždy bude proces založený na zásluhách, ktorý je v plnej miere závislý od objektívneho pokroku, ktorý dosiahla každá krajina vrátane Srbska, ktoré sa usiluje o členstvo v EÚ. Od začatia rokovaní so Srbskom bolo otvorených 14 kapitol, z ktorých dve boli predbežne uzavreté. Vítam pokrok, ktorý Srbsko dosiahlo, pokiaľ ide o vytvorenie fungujúceho trhového hospodárstva, zabezpečovanie hospodárskeho rastu a zachovanie makroekonomickej a menovej stability. Za pozitívne považujem aj to, že Srbsko dosiahlo značný pokrok pri riešení niektorých politických nedostatkov, ktoré boli v minulosti problémom, a to najmä prostredníctvom rozpočtovej konsolidácie. Som rada, že Srbsko sa neustále zasadzuje za vytvorenie fungujúceho trhového hospodárstva a pokračuje v dosahovaní výsledkov pri plnení záväzkov vyplývajúcich z dohody o stabilizácii a pridružení, no znepokojujú ma mimoriadne vážne obavy v oblasti slobody prejavu a nezávislosti médií, ktoré je potrebné prioritne riešiť rozhodným a účinným spôsobom. Aj keď v Srbsku je ešte mnoho problémov (vysoká nezamestnanosť, únik mozgov, ekonomická nečinnosť, postavenie žien na trhu práce, korupcia...), verím, že táto krajina bude pokračovať v reformách a v čo najkratšom možnom termíne vyrieši zostávajúce problémy a svoje spory s ostatnými krajinami.

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018 (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl)  
 

Je príjemné konštatovať, že bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, ako kandidátska krajina vykonala najvýraznejší pokrok, pokiaľ ide o zosúlaďovanie jej právnych predpisov s ustanoveniami Európskej únie (EÚ). Na druhej strane ma však mrzí, že niektoré z týchto právnych predpisov sa doteraz nevykonávajú. Považujem za správne, že kandidátske krajiny v rámci predvstupovej stratégie musia splniť podmienky v oblastiach dodržiavania zásad právneho štátu, reformy súdnictva, boja proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, bezpečnosti, základných práv, demokratických inštitúcií a reformy verejnej správy, ako aj v oblastiach hospodárskeho rozvoja a konkurencieschopnosti, a to aj vrátane Macedónska. Aj keď Macedónsko, ktoré sa uchádza o členstvo v EÚ v rámci predvstupovej stratégie urobilo doteraz množstvo práce, myslím si, že krajina musí ešte viac posilniť okrem iného zákonodarnú a dozornú funkciu parlamentu, súdnictvo, dodržiavanie zásad právneho štátu, slobodu médií a boj proti organizovanému zločinu a korupcii. Keďže balkánsky región má pre EÚ strategický význam, budem očakávať, že Macedónsko bude aj v ďalšom období pokračovať v úsilí o európsku budúcnosť krajiny, zachová si pozitívnu dynamiku a zabezpečí pre krajinu ďalší pokrok.

Správa o Albánsku za rok 2018 (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein)  
 

Podporila som uznesenie, pretože Albánsko naďalej zaznamenáva stabilný pokrok pri plnení politických kritérií a piatich priorít, ktoré sú kľúčové pre začatie prístupových rokovaní, ako aj pri konsolidácii demokratických inštitúcií a postupov. Taktiež som privítala odporúčanie Komisie, aby sa otvorili prístupové rokovania vzhľadom na reformné úsilie, ktoré Albánsko vynakladá. Aj keď rozhodnutie o začatí prístupových rokovaní bude závisieť od ďalšieho pokroku reformného procesu v Albánsku, oceňujem rozhodnutie Rady prehodnotiť situáciu v júni 2019 a taktiež jasnú cestu načrtnutú smerom k začiatku prístupových rokovaní v roku 2019. Myslím si, že rokovania o pristúpení pozitívne prispejú k posilneniu demokracie a právneho štátu, umožnia užšiu kontrolu Európskej únie (EÚ) a stanú sa silným katalyzátorom na realizáciu ďalších reforiem a konsolidáciu demokratických inštitúcií a postupov. Napriek tomu, že verejnosť v Albánsku v širokej miere podporuje pristúpenie krajiny k EÚ, považujem za žiaduce zvyšovať informovanosť širokej verejnosti o procese pristúpenia k EÚ a o úlohe zúčastnených inštitúcií EÚ a Albánska. Od Albánska očakávam, že v duchu dialógu a spolupráce bude riešiť pretrvávajúce problémy, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie nezávislého, nestranného, zodpovedného a efektívneho súdnictva a boj proti korupcii a organizovanému zločinu, ako aj ochranu základných práv.

Správa o Čiernej Hore za rok 2018 (A8-0339/2018 - Charles Tannock)  
 

Rokovania o pristúpení k EÚ pokročili aj v Čiernej Hore, ktorá v súčasnosti dosiahla najväčší pokrok v rokovaniach. Otvorila 31 z 35 kapitol z komunitárnych ustanovení EÚ a predbežne uzatvorila rokovania o troch kapitolách. Je potešiteľné, že Čierna Hora dosiahla určitú pripravenosť, v boji proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii, zlepšení transparentnosti verejnej správy a výmeny informácií. Dosiahla taktiež mierny pokrok pri zvyšovaní nezávislosti, transparentnosti, zodpovednosti, profesionality a efektívnosti súdnych inštitúcií, prebiehajúcom zosúlaďovaní právnych predpisov v oblasti základných práv, vzdelávania, ale aj v ďalších oblastiach. Oceňujem, že pri odstraňovaní problémov Čiernej Hory dôležitú úlohu zohráva protikorupčná agentúra, komisia pre kontrolu verejného obstarávania, agentúra pre hospodársku súťaž, úrad štátnej pomoci a orgán auditu. Znepokojuje ma však, počet prípadov násilia a cieleného zabíjania v súvislosti s organizovanou trestnou činnosťou, situácia v oblasti slobody prejavu a slobody médií, ale aj nedostatočný pokrok pri riešení otázky obchodovania s ľuďmi. Verím, že politické vedenie Čiernej Hory, sa v ďalšom období zameria na zostávajúce výzvy a dorieši problémy v oblasti právneho štátu, slobody médií, korupcie, prania špinavých peňazí, organizovanej trestnej činnosti a s ňou súvisiaceho násilia.

Európsky kódex elektronickej komunikácie (A8-0318/2017 - Pilar del Castillo Vera)  
 

Podporila som uznesenie, pretože predložený európsky kódex elektronickej komunikácie prináša nové iniciatívy zamerané na uspokojenie rastúcich potrieb v oblasti pripojenia v Európe a na podporu investícií do vysokokapacitných sietí. Tým sa zachováva cieľ regulačného rámca, aby na trhoch lepšie fungovala hospodárska súťaž, znížili sa ceny a zvýšila sa kvalita služieb pre spotrebiteľov a podniky. Som rada, že v rámci kódexu sa predkladá aj revízia predpisov na ochranu spotrebiteľa pre jednotlivé sektory vrátane tiesňovej komunikácie a režimu univerzálnych služieb. S ohľadom na najnovší technologický vývoj očakávam, že v záujme všetkých spotrebiteľov poskytovatelia elektronických komunikačných sietí alebo verejne dostupných elektronických komunikačných služieb zabezpečia bezpečnosť svojich sietí a služieb. Vďaka sieťam s veľmi vysokou kapacitou bude EÚ vybavená nato, aby sa stala lídrom v oblasti dátového hospodárstva, čo je kľúčovou konkurenčnou výhodou tohto storočia. Verím, že aj touto smernicou vytvoríme právny rámec, ktorý zabezpečí slobodu voľného poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb a spotrebitelia budú profitovať z obdobne vysokej úrovne ochrany elektronických komunikačných služieb v celej Európe.

Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom (A8-0320/2018 - Andrejs Mamikins)  
 

Hlasovala som za uznesenie, pretože vzťahy medzi EÚ a Gruzínskom sa v súlade s dohodou o pridružení, prehĺbenou a komplexnou zónou voľného obchodu (DFCTA) a programom pridruženia neustále zlepšujú. S potešením som privítala informáciu o tom, že Gruzínsko dosahuje veľmi dobré výsledky v oblasti reforiem a rovnako dosiahlo pokrok pri vykonávaní dohody o pridružení a DCFTA, vďaka čomu sa Gruzínsko stalo kľúčovým strategickým partnerom EÚ na Kaukaze. Rovnako ma teší, že Gruzínsko realizuje kľúčové štrukturálne reformy zamerané na zlepšenie hospodárskeho a podnikateľského prostredia a maximalizáciu výhod, ktoré poskytuje DCFTA. Vítam iniciatívu gruzínskej vlády vypracovať plán integrácie do EÚ s cieľom posilniť pretrvávajúce vzťahy medzi s EÚ. Očakávam, že gruzínske orgány sa budú aj naďalej usilovať o prekonanie existujúcich prekážok a pokúsia sa rozšíriť výhody dohody o pridružení a DCFTA aj na obyvateľov Abcházska a regiónu Južné Osetsko, a to lepším informovaním o nových príležitostiach vyplývajúcich z dohody a vytváraním projektov obchodnej a hospodárskej spolupráce na miestnej úrovni. Verím, že Rada a Komisia budú aj naďalej využívať všetky dostupné možnosti na pomoc Gruzínsku v jeho úsilí o účinné vykonávanie prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode.

Rozvojová pomoc EÚ v oblasti vzdelávania (A8-0327/2018 - Vincent Peillon)  
 

Aj keď vzdelávanie považujem za základné ľudské právo a je nevyhnutné na dosiahnutie všetkých cieľov trvalo udržateľného rozvoja, znepokojujú ma niektoré štatistické údaje, ktoré hovoria o poklese rozvojovej pomoci v oblasti vzdelávania. Len pre ilustráciu uvádzam, že keď v roku 2009 predstavovala pomoc na podporu vzdelávania 8,3 % celkovej rozvojovej pomoci, tento podiel klesol v roku 2015 na 6,2 % a v prípade Únie a jej členských štátov sa tento podiel za rovnaké obdobie znížil z 11 % na 7,6 %. Pomoc na podporu základného vzdelania v Únii a v jej členských štátoch sa od roku 2009 do roku 2015 znížila o 33,9 %, čo je viac ako v prípade pomoci na podporu vzdelávania vo všeobecnosti (15,2 %). Celosvetovo v roku 2015 nechodilo na základnú alebo strednú školu 264 miliónov školopovinných detí a mladých ľudí. Aj keď úsilie vynakladané pre túto oblasť sa od roku 2016 zlepšilo, stále ho považujem za nepostačujúce na dobehnutie zameškaného. Očakávam preto, že v rámci rozvojovej pomoci budeme intenzívnejšie pokračovať práve v oblasti vzdelávania. Mala by sa stať pre nás všetkých prioritou, lebo je dôležitá na dosahovanie väčšiny cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Energetická efektívnosť (A8-0391/2017 - Miroslav Poche)  
 

Znižovanie spotreby a odstránenie plytvania energiou nadobúda pre Európsku úniu čoraz väčší význam. Som toho názoru, že tento návrh smernice je dobrým nástrojom pokroku vo vytváraní energetickej únie, v rámci ktorej by sa energetická efektívnosť mala vnímať ako samostatný zdroj energie. Taktiež si myslím, že pri určovaní nových pravidiel na strane ponuky a v iných oblastiach politiky by sme mali mať na pamäti zásadu prvoradosti energetickej efektívnosti. Za uznesenie som hlasovala aj preto, že zvyšovanie energetickej efektívnosti v celom energetickom reťazci vrátane výroby, prenosu, distribúcie a konečného využitia energie môže pomôcť životnému prostrediu, kvalite ovzdušia a verejnému zdraviu, ako aj zníženiu emisií skleníkových plynov, zvýšeniu energetickej bezpečnosti, zníženiu nákladov na energie pre domácnosti i firmy a zmierneniu energetickej chudoby. Verím, že zvyšovaním energetickej efektívnosti sa dopracujeme k zvýšenej konkurencieschopnosti, zamestnanosti a ekonomickej činnosti v celom hospodárstve, čo by sa v konečnom dôsledku malo odzrkadliť aj na zvýšenej kvalite života občanov.

Riadenie energetickej únie (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Jakop Dalunde)  
 

Cieľom odolnej energetickej únie postavenej na ambicióznej politike v oblasti zmeny klímy je poskytnúť spotrebiteľom v Únii, domácnostiam i podnikom bezpečnú, udržateľnú, konkurencieschopnú a cenovo dostupnú energiu, ku ktorej budú mať prístup všetci občania a ktorá bude vytvárať nové pracovné miesta. Podporila som uznesenie, pretože otázka riadenia energetickej únie je dôležitým aspektom vytvorenia samotnej energetickej únie a zároveň je nevyhnutná na dosiahnutie cieľov politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030. Za správu som hlasovala aj preto, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o riadení energetickej únie umožní významné zníženie administratívnej zložitosti pre členské štáty a príslušné zainteresované strany, Komisiu a ostatné inštitúcie Únie. Tým by sa mal zabezpečiť súlad a primeranosť politík a opatrení na úrovni Únie, makroregionálnej a regionálnej úrovni, úrovni členských štátov a miestnej úrovni s ohľadom na transformáciu energetického systému smerom k udržateľnému a nízkouhlíkovému hospodárstvu. Očakávam, že členské štáty a Komisia zabezpečia úzku spoluprácu vo všetkých záležitostiach, ktoré sa týkajú realizácie energetickej únie a vykonávania tohto nariadenia.

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov (A8-0392/2017 - José Blanco López)  
 

Podporila som návrh legislatívneho uznesenia, pretože prepracované znenie smernice prichádza s ambicióznymi návrhmi, ktoré majú podnietiť lepšie využívanie energie z obnoviteľných zdrojov. Za dôležité považujem, že väčšie využívanie energie z obnoviteľných zdrojov spolu s úsporami energie a vyššou energetickou efektívnosťou predstavuje podstatnú súčasť balíka opatrení potrebných na zníženie emisií skleníkových plynov a na dodržiavanie záväzkov Únie z Parížskej dohody o zmene klímy a potrebu dosiahnuť na národnej úrovni najneskôr do roku 2050 nulové emisie. Mrzí ma, že náhle zmeny v politikách na podporu energie z obnoviteľných zdrojov vyvolali neistotu medzi investormi a viaceré krajiny prijali retroaktívne opatrenia, čo viedlo k strate dôvery a neistote v odvetví energie z obnoviteľných zdrojov a k nedostatočnému prístupu k financovaniu pre nové zariadenia, čo ohrozilo dosahovanie cieľov určených na rok 2020 a oslabilo vyspelý domáci priemysel v mnohých regiónoch. Verím, že aj vďaka tejto smernici prijmeme ambicióznejšie ciele v oblastí energie z obnoviteľných zdrojov a zastavíme ďalšie spochybňovanie a dôveryhodnosť splniť záväzok Európy v boji proti zmene klímy.

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  11G205
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08016
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Poštová adresa 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11G205
  1047 Brussels
   
  Contact data: