Franziska Katharina BRANTNER : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 21-10-2013 : Skupina zelených/Európska slobodná aliancia - Členka

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 21-10-2013 : Bündnis 90/Die Grünen (Nemecko)

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre zahraničné veci
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom
 • 19-01-2012 / 21-10-2013 : Výbor pre zahraničné veci

Náhradníčka 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre rozpočet
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 16-09-2009 / 05-02-2012 : Delegácia pre vzťahy s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Srbskom, Čiernou Horou a Kosovom
 • 16-09-2009 / 21-10-2013 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Osobitný výbor pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu
 • 02-02-2011 / 30-06-2011 : Osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013
 • 19-01-2012 / 03-07-2013 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 19-01-2012 / 10-10-2013 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 19-01-2012 / 21-10-2013 : Výbor pre rozpočet

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o spolupráci v oblasti rozpočtu a o riadnom finančnom hospodárení  
- AFET_AD(2012)491281 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho Parlamentu a Rady o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich výkazoch určitých druhov podnikov  
- AFET_AD(2012)483740 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na ročný rozpočet Únie  
- AFET_AD(2011)466996 -  
-
AFET 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2014  
- FEMM_AD(2013)508054 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k absolutóriu za rok 2011: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel III – Komisia  
- FEMM_AD(2013)500566 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2011  
- FEMM_AD(2013)500565 -  
-
FEMM 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o vytvorení euro-stredozemských programov Erasmus a Leonardo da Vinci  
- P7_DCL(2011)0015 - Prijaté  
Françoise CASTEX , Franziska Katharina BRANTNER , Vincent PEILLON , Cristian Dan PREDA , Ivo VAJGL  
Dátum začatia : 04-04-2011
Platné do : 15-09-2011
Prijaté (dátum) : 27-09-2011
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2011)0413
Počet signatárov : 389 - 27-09-2011

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít