Zigmantas BALČYTIS : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Lietuvos socialdemokratų partija (Litva)

Podpredseda 

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Náhradník 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre zahraničné veci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zahraničné veci

Hlavné parlamentné činnosti 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III - Komisia a výkonné agentúry  
- AFET_AD(2017)594060 -  
-
AFET 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť  
- AFET_AD(2017)594061 -  
-
AFET 
STANOVISKO k rozpočtovej kapacite pre eurozónu  
- CONT_AD(2016)578582 -  
-
CONT 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO o hodnotení vonkajších aspektov výkonu a riadenia colných služieb ako nástroja na uľahčenie obchodu a boj proti nezákonnému obchodu  
- CONT_AD(2016)589219 -  
-
CONT 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry  
- AFET_AD(2016)571791 -  
-
AFET 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť  
- AFET_AD(2016)571792 -  
-
AFET 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Väčšie interpelácie 
Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 139, príloha III

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Informatizácia prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) LT  
 

Balsavau už pranešimą dėl akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimo. Pasiūlymo tikslas – į akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistemos taikymo sritį įtraukti vartoti išleistų akcizais apmokestinamų prekių gabenimą ES viduje, siekiant supaprastinti procedūrą ir sudaryti sąlygas tinkamai stebėti tokį gabenimą, taip pat sukurti pagrindą, kuriuo remiantis būtų valdomas tolesnis Sąjungos akcizų teisės aktais nustatytų procesų automatizavimas, kai toks automatizavimas laikomas naudingu. Be šio pasiūlymo koordinuotai planuoti vartoti išleistų akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ES viduje automatizavimą nebūtų įmanoma.

Rozhodné právo pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) LT  
 

Balsavau už pranešimą dėl taikytinos teisės, kai reikalavimų perleidimas daro poveikį tretiesiems asmenims. Komisijos pasiūlyme pagrindinė taisyklė yra tai, kad perleidimui taikytina teisė yra perleidėjo įprastinės gyvenamosios (verslo) vietos valstybės teisė. Ši taisyklė galioja kai kuriose valstybėse narėse, o kitose taikoma, pavyzdžiui, perleistam reikalavimui taikytina teisė. Pagrindinės neigiamos perleidimo pasekmės gali būti teikti perleidėjo kreditoriams arba kitiems su perleidėju susijusiems tretiesiems asmenims. Todėl ši taisyklė dėl perleidėjo įprastinės gyvenamosios (verslo) vietos suteiks tretiesiems asmenims, kurie gali būti susiję, daug skaidrumo ir nuspėjamumo.

Výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“) (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) LT  
 

Balsavau už pranešimą dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo. Pranešėjas savo pakeitimus grindė išsamia programos „Pericles 2020“ laikotarpio vidurio vertinimo, kurį sudaro išorės ataskaita ir po to priimtas Komisijos komunikatas bei Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, analize. Nors laikotarpio vidurio vertinime pateikta daug svarbios informacijos, pranešėjo nuomone, ji negali pakeisti tinkamo poveikio vertinimo su visomis tokiam vertinimui būdingomis garantijomis. Tačiau pranešėjas nenorėjo pratęsti procedūrų primygtinai reikalaudamas tokio poveikio vertinimo. Laikotarpio vidurio vertinimas parodė, kad programa „Pericles 2020“ iš esmės vykdo savo tikslus. Buvo išreikštas susirūpinimas dėl to, kad kompetentingos nacionalinės institucijos nepakankamai dalyvauja programos veikloje, nes atrodo, kad iš esmės tik Prancūzijos, Ispanijos ir Italijos nacionalinės valdžios institucijos gauna naudos iš programos veiklos. Antroji problema susijusi su tuo, kad trūksta atitinkamų pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių. Pasitelkus šiuo metu naudojamus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius nustatytas aptiktų padirbtų eurų skaičius ir uždarytų neteisėtų dirbtuvių skaičius, tačiau šie rodikliai nesuteikia jokios informacijos apie tai, kaip šie statistiniai duomenys susiję su programos indėliu pasiekiant šių rezultatų.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Individuálne návrhy uznesení  
Každý poslanec môže podať návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti EÚ. Prípustné návrhy sa postupujú gestorskému výboru, ktorý rozhodne o tom, aký postup sa uplatní. Článok 143 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o predchádzaní používaniu olova  
- P8_DCL(2016)0106 - Premlčané  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Dátum začatia : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatárov : 94 - 04-01-2017
Písomné vyhlásenie o uznaní arménskej a chaldejsko-asýrsko-sýrskej genocídy a genocídy pontských Grékov z roku 1915 Tureckom  
- P8_DCL(2016)0102 - Premlčané  
Dominique BILDE , Milan ZVER , Zigmantas BALČYTIS , Patricija ŠULIN , Mara BIZZOTTO , Peter van DALEN , Gerolf ANNEMANS , Mireille D'ORNANO , Steeve BRIOIS , Marie-Christine BOUTONNET  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 23 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o Aspergerovom syndróme  
- P8_DCL(2016)0099 - Premlčané  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 51 - 13-12-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít