Carl HAGLUND : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen
 • 20-07-2009 / 04-07-2012 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 04-07-2012 : Svenska folkpartiet (Fínsko)

Podpredseda 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 24-01-2012 / 04-07-2012 : Výbor pre rybárstvo

Člen 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre rozpočet
 • 16-09-2009 / 12-12-2010 : Delegácia pre vzťahy s Afganistanom
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013
 • 19-01-2012 / 23-01-2012 : Výbor pre rybárstvo
 • 19-01-2012 / 04-07-2012 : Výbor pre rozpočet

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 16-09-2009 / 04-07-2012 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Osobitný výbor pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu
 • 19-01-2012 / 04-07-2012 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 09-02-2012 / 04-07-2012 : Delegácia pre vzťahy s Afganistanom

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (2012 – 2013)  
- BUDG_AD(2011)469793 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k zelenej knihe: Od výziev k príležitostiam: Vytváranie spoločného strategického rámca financovania výskumu a inovácií v EÚ  
- BUDG_AD(2011)464899 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k hodnoteniu siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu v polovici trvania  
- BUDG_AD(2011)458822 -  
-
BUDG 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020  
- PECH_AD(2012)487813 -  
-
PECH 
STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013 – všetky oddiely  
- ECON_AD(2012)489648 -  
-
ECON 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a smernica Komisie 2007/14/ES  
- ECON_AD(2012)483735 -  
-
ECON 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o reforme spoločnej politiky rybného hospodárstva  
- P7_DCL(2011)0017 - Premlčané  
Richard SEEBER , Ole CHRISTENSEN , Carl HAGLUND , Isabella LÖVIN , Anna ROSBACH  
Dátum začatia : 04-04-2011
Platné do : 15-09-2011
Počet signatárov : 276 - 16-09-2011
Písomné vyhlásenie o nebezpečenstve prítomnosti Talibanu v Pakistane  
- P7_DCL(2011)0013 - Premlčané  
Johannes Cornelis van BAALEN , Tanja FAJON , Carl HAGLUND , Alexander Graf LAMBSDORFF , Krzysztof LISEK  
Dátum začatia : 23-03-2011
Platné do : 23-06-2011
Počet signatárov : 44 - 23-06-2011
Písomné vyhlásenie o ustanovení Európskeho dňa dávania  
- P7_DCL(2010)0078 - Premlčané  
László SURJÁN , Michał Tomasz KAMIŃSKI , Carl HAGLUND , Salvador GARRIGA POLLEDO  
Dátum začatia : 18-10-2010
Platné do : 03-02-2011
Počet signatárov : 93 - 03-02-2011

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít