Jean-Paul BESSET : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina zelených/Európska slobodná aliancia - Člen

Národné strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Francúzsko)

Člen 

  • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre regionálny rozvoj
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku
  • 19-01-2012 / 01-07-2012 : Výbor pre regionálny rozvoj
  • 02-07-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre hospodárske a menové veci

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre rybné hospodárstvo
  • 19-01-2012 / 26-06-2012 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre rybárstvo

all-activities 

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva zahrnuté do spoločného strategického rámca a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006  
- PECH_AD(2012)487807 -  
-
PECH 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k ústavným problémom viacstranného riadenia v Európskej únii  
- ECON_AD(2013)504128 -  
-
ECON 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) – Horizont 2020  
- PECH_AD(2012)492588 -  
-
PECH 
STANOVISKO k hodnoteniu šiesteho environmentálneho akčného programu a stanoveniu priorít siedmeho environmentálneho akčného programu  
- REGI_AD(2012)480527 -  
-
REGI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Návrh uznesenia o situácii v Sýrii  
- B7-0144/2014  

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o podpore sprísnenia zákazu Európskej únie týkajúceho sa odstraňovania žraločích plutiev  
- P7_DCL(2010)0071 - Prijaté  
Jean-Paul BESSET , Chris DAVIES , Sirpa PIETIKÄINEN , Daciana Octavia SÂRBU  
Dátum začatia : 20-09-2010
Platné do : 20-12-2010
Prijaté (dátum) : 16-12-2010
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2010)0497
Počet signatárov : 423 - 16-12-2010

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít