Elena Oana ANTONESCU : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunsko)

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 16-09-2009 / 21-10-2012 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Ukrajina
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST

Náhradníčka 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 02-09-2009 / 13-01-2010 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových psychoaktívnych látkach  
- ENVI_AD(2014)524592 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete  
- ENVI_AD(2012)487783 -  
-
ENVI 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach pre transeurópske telekomunikačné siete, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1336/97/ES  
- ENVI_AD(2012)480682 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k SPP do roku 2020: zvládnutie budúcich výziev v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území  
- ENVI_AD(2011)458861 -  
-
ENVI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o uznaní záťaže spôsobenej alergickým ochorením  
- P7_DCL(2013)0022 - Premlčané  
Françoise GROSSETÊTE , Frédérique RIES , Nessa CHILDERS , Marina YANNAKOUDAKIS , Elisabetta GARDINI , Rebecca TAYLOR , Philippe JUVIN , Sirpa PIETIKÄINEN , Antonyia PARVANOVA , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Elena Oana ANTONESCU  
Dátum začatia : 21-10-2013
Platné do : 21-01-2014
Počet signatárov : 179 - 21-01-2014
Písomné vyhlásenie o pracovnej sile v zdravotníctve EÚ  
- P7_DCL(2010)0040 - Premlčané  
Elena Oana ANTONESCU , Jean LAMBERT , Antonyia PARVANOVA , Marc TARABELLA , Thomas ULMER  
Dátum začatia : 17-05-2010
Platné do : 17-09-2010
Počet signatárov : 182 - 09-09-2010
Písomné vyhlásenie o zriadení programu Erasmus pre mladých poľnohospodárov  
- P7_DCL(2010)0025 - Premlčané  
Elena Oana ANTONESCU , Michel DANTIN , Esther HERRANZ GARCÍA , Rareș-Lucian NICULESCU , Csaba Sándor TABAJDI  
Dátum začatia : 19-04-2010
Platné do : 09-09-2010
Počet signatárov : 135 - 09-09-2010

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít