Malika BENARAB-ATTOU : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina zelených/Európska slobodná aliancia - Členka

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 06-05-2014 : Europe Écologie (Francúzsko)
 • 07-05-2014 / 30-06-2014 : Nouvelle Donne (Francúzsko)

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie

Náhradníčka 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre zahraničné veci
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

all-activities 

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006  
- CULT_AD(2012)485908 -  
-
CULT 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva zahrnuté do spoločného strategického rámca a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006  
- CULT_AD(2012)485907 -  
-
CULT 
STANOVISKO k vývoju makroregionálnych stratégií EÚ: súčasná prax a vyhliadky do budúcnosti, najmä v oblasti Stredozemia  
- CULT_AD(2012)473865 -  
-
CULT 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k riešeniu problému nezamestnanosti mladých ľudí: možné východiská  
- CULT_AD(2013)510555 -  
-
CULT 
STANOVISKO k plneniu Stratégie EÚ pre mládež na obdobie 2010 – 2015  
- EMPL_AD(2013)508133 -  
-
EMPL 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít