• Jan Philipp   ALBRECHT  

Jan Philipp ALBRECHT : Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu - 8. volebné obdobie 

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií („akt o kybernetickej bezpečnosti“)  
- IMCO_AD(2018)616831 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k Európskej stratégii pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy  
- LIBE_AD(2018)612195 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu  
- LIBE_AD(2017)604830 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu  
- IMCO_AD(2017)608025 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k výročnej správe o politike hospodárskej súťaže EÚ za rok 2016  
- IMCO_AD(2017)609616 -  
-
IMCO 
STANOVISKO Smerom k stratégii digitálneho obchodu  
- IMCO_AD(2017)606248 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách a o zrušení smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)  
- IMCO_AD(2017)604857 -  
-
IMCO 
POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV o boji proti počítačovej kriminalite  
- IMCO_AD(2017)606009 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronickej komunikácie (prepracované znenie)  
- LIBE_AD(2017)601042 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie  
- LIBE_AD(2017)601038 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu  
- LIBE_AD(2017)593952 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k európskej iniciatíve v oblasti cloud computingu  
- IMCO_AD(2016)589220 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu  
- LIBE_AD(2016)582370 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k oznámeniu s názvom Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu  
- LIBE_AD(2015)567643 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program riešení interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov (ISA2) Interoperabilita ako prostriedok modernizácie verejného sektora  
- LIBE_AD(2015)544268 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k výročnej správe o politike EÚ v oblasti hospodárskej súťaže  
- IMCO_AD(2015)539870 -  
-
IMCO